עוד על דוקטרינת התיקון החוקתי הלא חוקתי (ועל העלות של לשאול את השאלות הלא נכונות לגביה)

השאלה שבה עוסקים היום כל הצדדים בדיון על חוק הלאום ושמתקדת בזהותו של הריבון החוקתיהעם או הכנסת או משהו אחרלא נראית לי מעניינת ואפילו זורה חול בעיניים. ההנחה של הדיון היא שאפשר להבין בצורה די קונקרטית איפה נמצאת הריבונות החוקתית האמיתית ומה משמעותה. שלריבונות יש מניפסטציה מוסדית ברורה.

אלא שלדעתי המושג ריבונות צריך להיות מובן באופן קונספטואלי, לא מוסדי. הוא לא מתמקד במוסד אחד כמו הכנסת או העם כפי שהוא משתקף למשל בהליך של השתתפות במשאל עם או באסיפה חוקתית מיוחדת. במקום זאת הריבון יכול להיות אינספור של מוסדות פוטנציאליים שאי אפשר להגדיר מראש. בהתאם, הדרך היחידה לדעת האם הריבון אמנם דיבר ו״התעורר משנתו״ יכולה להיות מוכרעת רק בדיעבד, אם השינוי החוקתי שאותו מקדמים סוכני שינוי מסוימים אכן התקבל בסופו של דבר והאם הגורמים השונים שינו את ההתנהגות שלהם בהתאם (1). אם תרצו, ריבונות היא מושג שדומה במהותו לכלל משני הארטיאני: מה שקובע את התוקף שלו הוא הקבלה של הכלל על ידי מספיק אנשים, לא התוכן הקונקרטי שלו (2).

ההתעקשות על הבנת הריבון באמצעים מוסדיים קונקרטיים (הכנסת? העם? בית המשפט?) כמו שעולה בוויכוח היום לגבי סמכותו של בית המשפט לפסול את חוק הלאום לא רק גוררת אותנו לכל מיני סיבוכים אנליטיים שאני לא רואה דרך לצאת מהם (איך מגדירים ״עם״? מה מבין המוסדות הקיימים הוא יותר ״דמוקרטי״?). ההתעקשות הזו מהווה עדות למגבלה ברורה של התיאוריה המשפטית שמתעקשת להגדיר הכל באמצעות המשפט ומוסדותיו. אבל מה לעשות שבמציאות המלוכלכת המשפט לפעמים ״נגמר״ ואי אפשר להסביר הכל באמצעותו או באמצעות המוסדות שמפעילים אותו. בנקודה מסוימת כל מה שנותר ושאפשר לעבוד איתו זה כוח, מאבק וכיפופי ידייםלא שום דבר מוסדי נקי או מוחלט.

כזהו בדיוק המקרה בענייננו שעוסק בסוגיית התיקונים החוקתיים הלא חוקתיים ובשאלת הריבונות החוקתיתסוגיות אלה מעוררות שאלות של שינוי משטרי חשוב ובדומה לאירועים אחרים של שינוי ובין זמניות אשר מבקשים לקרוא תיגר על הקיים, הם קשים בצורה בלתי נמנעת ל״תיאוריזציה״ בתוך הפרדיגמה שעליה הם מבקשים לקרוא תיגרשזה בדיוק מה שמנסים לעשות הדיונים הנוכחיים שמתמקדים בשאלות מוסדיות (ללא תוחלת לדעתי). 

אנלוגיה מועילה בהקשר זה היא הפיכות פוליטיות. היעלה על הדעת שמהפכות תהיינה מוגבלות לצורות מסוימות או להיות מובלות בידי גורמים מסוימים? האם מהפכות יכולות להיות רק באמצעים חוקיים או באמצעות המוסדות הקיימים? איך הגבלה כזו יכולה להתיישב עם המגוון ההיסטורי שבו מהפכות הובלו על ידי גורמים שונים ובאמצעים מגוונים? אכן, כדי להסביר מהפכה אין מנוס אלא לצאת מחוץ לחוקיות ולמוסדות הקיימים, ממש כמו בענייננו ולגבי מושג הריבונות החוקתית.

בכך אין כמובן לומר שכל המהפכות הן אטרקטיביות או לגיטימיותחלקן בהחלט לא. בכך גם אין לומר שהמשפט או כללים מוסדיים אחרים אינם מועילים, למשל אם הם יכולים לכוון את המהפכה להתחולל בדרכים לא אלימות. אכן, אם היינו נמצאים על סף של סיכון למהפכה אלימה או אם האווירה לא היתה אווירה שאפשר להגיד עליה שהיא פועל יוצא של ניסיון להביא לשינוי יותר משמעותי בהסדרים הקיימיםההצדקה להישאר בתוך גדרי המשפט עצמו ולקבל את הנחת היסוד המוסדית הקיימת שמשתקפת בדיון שמתנהל בציבור הישראלי היתה יותר משכנעת. במצבים כאלה הצורך לשמור על הסדר והמסגרת המשפטית הוא מירבי. אבל בהינתן שבשלב זה האפשרות של מהפכה אלימה בישראל נראית רחוקה ובהינתן עוד שאין מנוס אלא להבין את מה שקורה בישראל כאיזשהו ניסיון להוליך לשינוי שהוא לא מזערי בהסדרים המשפטיים והחוקתיים החלים בישראל, לא ברור לי איזו הצדקה יש להקפיד כל כך על המסגרות המשפטיות ועל שאלת הריבונות באופן פורמליסטי/מוסדי שהוא לא אינסטרומנטלי לחלוטין למהותם של האירועים המתחוללים במציאות.

בהתחשב בזה, הדרך הנכונה לעסוק בדיון הער שמתקיים היום בישראל לגבי חוק הלאום היא בעיניי בכלל לא קשורה לשאלות כמו האם בית המשפט מוסמך לדבר בשם העם ולפסול את חוק הלאום או שמא חוק היסוד מהווה סוף פסוק כי הכנסת היא הריבון. במקום זאת צריך לקרוא לילד בשמו ולהבין את הרגע שבו אנחנו נמצאים במונחים טהורים של כוח או מאבק ושטענת הריבונות פתוחה בפני כולם. כלומר שמדובר קודם כל ברגע שמתאפיין בניסיון של גורמים מסוימים בפוליטיקה הישראלית לדחוף לשינויים חוקתיים שחלק רואים בהם משמעותיים ושנתקל בהתנגדות של ציבורים אחרים בפוליטיקה הישראלית. ובנוסף שכל אחד מן המחנות הניצים בוויכוח הזה יכול לייצג (או, ביתר דיוק, לטעון שהוא מייצג) באופן לגיטימי את הריבון (כי טענת הריבונות שלהם צריכה להיות מובנת כזמנית בלבד, שהרי לפי מה שציינתי קודם ריבונות אמיתית מתגלה רק בדיעבד, בסיומו של המאבק או כאשר המהפכה מגיעה לכלל סיום).

הבנה של מושג הריבונות במונחים קונספטואליים גרידא משליכה לדעתי על הדרך שבה צריך להתמודד בית המשפט עם חוק הלאום בתגובה לניסיון השינוי החוקתי. את הדרך הזו צריך לדעתי לחתוך על פי שיקולים מסוג אחר לגמרי מאלה שלעיתים מדברים עליהם. שוב, במקום להתעסק בשאלות מוסדיות (מי המוסד שרשאי באופן לגיטימי לדבר בשם העם?) צריך לחשוב על שאלות פוליטיות ופרגמטיות שקשורות בתובנה שאנחנו עדים למשהו שאפשר לאפיין כניסיון למהפיכה או, אם מהפיכה נשמע למישהו כבד מידי, לשינוי פרדיגמטי משמעותי. ביתר פירוט, נראה לי שצריך לשאול האם התערבות של בית המשפט תסייע לנסיונות השונים שמובלים היום או שמא תבלום אותם? בנוסף יש לשאול האם ובאיזה אופן הטכניקה המשפטית הספציפית שעל בית המשפט להשתמש במקרה זה (דוקטרינת התיקון החוקתי הלא חוקתי) עשויה להשליך על הההצלחה האפשרית של המהפכה או שמא כל כשלונה?

מי שעדיין קורא בערנות יכול כמובן לשים לב שכאן השאלה המוסדית שאותה דחיתי קודם כבסיס שאומר משהו על שאלת הריבונות חוזרת, ובגדול. הרי הסוגיה של איזה מוסד קובע ובאיזה נימוק שוב עולה השולחןבאמצעות האפשרות שבית המשפט יקבל החלטה בנושא. אבל חשוב לחדד שהחזרה שלה היא בקונטקסט או במובן אחר לגמרי ממה שמשתקף בדיון הנוכחי על סוגיית התיקון החוקתי הלא חוקתי. ביתר פירוט: ההיבט המוסדי נכנס לתמונה משום שהתפישות ששוררות בחברה מסוימת לגבי ההיבט המוסדי יכולות להיות אנדוגניות למימוש המהפכה ולהשפיע עליה. מנקודת מבט קונספטואלית, כפי שטענתי, שני הצדדים הניצים במאבק על חוק הלאום אמנם ״צודקים״ בטענות הריבונות (נדע באופן סופי רק בדיעבד). אך מנקודת המבט הפרגמטית, לצד שתומך בחוק הלאום יש יתרון מסוים משום שהחוק התקבל בהליך שעולה בקנה אחד יחסית בקלות עם התיאוריה החוקתית הרגילה ואילו הצד שמתנגד לחוק הלאום מצוי בנקודת נחיתות מסוימת משום שהוא נדרש לשימוש בדוקטרינה שנראית חריגה בנוף החוקתי הרגיל, הלא היא דוקטרינת התיקון החוקתי הלא חוקתי.

כמובן שהיתרון של הצד שתומך בחוק הלאום מתחזק בחברה שמחויבת לתרבות שלטון חוק פורמליסטית יחסית ונחלש ככל שהחברה איננה מחויבת לתרבות פורמליסטית כזו. השאלה איך מתאפיינת החברה הישראלית וכיצד זה ישפיע על ייתכנותה של המהפכה (אם בכלל) היא על פניו שאלה פתוחה.

אלא שבדיוק בנקודה זו מתעוררת הנקודה שמצויה בכותרת לפוסט בסוגריים, של העלויות של לשאול את השאלות הלא נכונות. האירוניה של המצב בישראל הוא שהאקדמיה המשפטית הישראליתשברובה מתנגדת לחוק הלאום וחושבת שהוא בעייתימצויה פחות או יותר בקונצנזוס שיש קשיים בהפעלת דוקטרינת התיקון החוקתי הלא חוקתי במקרה זה. והנקודה היא שהקונצנזוס הזה מבוסס על תובנות הנשענות על הבנה פורמליסטית יחסית חזקה של דוקטרינת התיקון החוקתי הלא חוקתי ועל הבנה מוסדית (ולא קונספטואלית) של מושג הריבונות החוקתית. מהיבט זה קשה שלא להתרשם שהאקדמיה המשפטית תרמה באופן אפשרי להחלשת העמדה שבה היא עצמה תומכת וזאת נוכח ההתעקשות שלה על הבנה מוסדית (שהיא לדעתי שגויה) של דוקטרינת התיקון החוקתי הלא חוקתי וחיזוק תרבות שלטון החוק הפורמליסטי בישראל (3).

אכן, קרוב לוודאי שהתרומה של האקדמיה בהקשר זה היא לא מאוד גדולההמשפט מתווך היום לציבור הרחב על ידי גורמים רבים יותר מאשר האקדמיה המשפטית הישראלית פר אקסלנס שאיבדה את המונופול שאולי היא נהנתה ממנו בעבר בהקשר זה (4). אבל גם תרומה קטנה יכולה להשפיע, בוודאי על השופטים בבית המשפט העליון שיש להם עדיין קשב רב לאקדמיה המשפטית בישראל (5). 

מכל מקום, מאחר ש״המשחק״ עדיין מתנהל, המאבק עדיין לא הוכרע והסוגיה עדיין פתוחה — אולי יש מקום לתקן? בפרט, אני מציע שנפסיק לומר דברים החלטיים לכאן או לכאן לגבי דוקטרינת התיקון החוקתי הלא חוקתי בסדר הפוליטי בישראל היום בלי לברר היטב קודם האם השימוש בה במקרה זה של חוק הלאום מקדם או בולם את המטרות הפוליטיות שבהן אנחנו מעוניינים ביחס לשינויים החוקתיים הנוכחיים והצפויים (5). כמובן שכל אחד צפוי להשיב לשאלות האלה אחרת. אבל זה הדיון ששווה לדעתי לנהל — ולא הדיון הפורמליסטי העקר שנראה רלוונטי למציאות פוליטית אחרת מזו שבה אנחנו מצויים היום.

במילים אחרות: אל תדאגו עכשיו לשאלה מי הריבון – את זה נדע בוודאות רק בעוד זמן ולפי מי שינצח במאבק הפוליטי-חוקתי שמתנהל על עתידו של המשטר בישראל.


(1) לטיעון מקיף בהקשר זה שאני נסמך ובונה עליו לאורך הדרך, ראו כאן.

(2) כמובן ש״אנשים״ במשמעות שאני מניח כאן צריך שיתפוס קבוצה גדולה יחסית (ולא, כמו במקרה של הכלל המשני המפורסם של הארט, קהילת השופטים).

(3) יש אולי מי שיגיד שזו תוצאה בלתי נמנעת אם מקבלים את העובדה שהמשפט זו תופעה רצינית עם הגיון פנימי. ששלטון החוק זה משהו משמעותי ובלתי פוליטי ולא אינסטרומנטלי לחלוטין. לטעמי התשובה הזו לא משכנעת – הן באופן כללי והן בפרט בהקשרים המעבריים שבהם אנחנו נמצאים שאז הכל צריך להיות פתוח לניתוחים פוליטיים ואינסטרומנטליים.

(4) לניתוח מאלף של סוגיה מקבילה בארה״ב, ראו כאן.

(5) כמובן שהתשובה לשאלה האם זה טוב שבית המשפט יתערב כאן היא נפרדת, כמו שהדגשתי קודם — אם מגיעים למסקנה שלא טוב שבית המשפט יתערב, ואלמלא הקונצנזוס האקדמי היה סיכוי שבית המשפט יתערב, אולי האקדמיה המשפטית בהתמקדותה בשאלות שהן בעיניי לא רלוונטיות עשתה שירות טוב לציבור בישראל. אם לעומת זאת היתה יכולה להיות תועלת מהתערבות שיפוטית והאקדמיה הקטינה את הסיכויים שהוא יתרחש – אזי המצב הוא כמובן הפוך.

 

  

עוד על דוקטרינת התיקון החוקתי הלא חוקתי (ועל העלות של לשאול את השאלות הלא נכונות לגביה)

גדי טאוב ורכבות שרצות בזמן

ד״ר גדי טאוב אוהב להדגיש שוב ושוב שהוא לא מקבל על עצמו את האידיאולוגיה של הימין הישראלי ושל מפלגת הבית היהודי ושהתמיכה שלו ברעיונות שלהם היא חלקית בלבד — לגבי פרטים מסוימים מתוך המפרט היותר מורכב של הימין (כמו למשל לגבי העמדות של הימין על תפקידו של בית המשפט במשטר החוקתי בישראל). אבל אלא אם פספסתי משהו (אני עוקב אבל לא באופן מאוד הדוק), מעבר לזה שד״ר טאוב מדגיש שזו עמדתו הוא לא עושה שום דבר אמיתי בקשר לזה. מתי פעם אחרונה ד״ר טאוב כתב למשל טור בהארץ שמגנה את הימין על המדיניות שלו בהיבטים שעליהם טאוב כאמור מצהיר שהוא ככלל חולק? או משהו אחר ודומה? על רקע התמיכה האינטנסיבית שלו בימים האחרונים בימין בהיבטים שבהם כאמור הוא רואה עמו עין בעין, השתיקה בהקשר הזה צורמת במיוחד.

אכן, לא מן הנמנע שכדי שהתנהגות של אנשים מן הסוג של ד״ר טאוב שכאמור רואים במכלול יותר מורכב ובעייתי גם היבטים חיוביים ובוחרים להדגיש דווקא אותם תהא מוצדקת מבחינה מוסרית (אפילו מנקודת המבט שלהם), הם חייבים לפעול באותה נשימה גם להוקעה של ההיבטים שאותם הם דוחים. אחרת נדמה לי שהם לא יותר טובים מהאנשים שחיו בשלום עם מוסליני כי לפחות ״הוא גרם לרכבות להגיע בזמן״ (אגב, מסתבר שמוסוליני אפילו לא עשה את זה).

גדי טאוב ורכבות שרצות בזמן

פוסט סיכום שנה

היום הבלוג חוגג שנה מאז פורסם בו הפוסט הראשון וזו סיבה טובה לבצע הערכה קצרה של מה הבלוג הצליח לעשות והאם הוא עמד ביעדים שחשבתי שאני מבקש להשיג כשפתחתי אותו.

להלן קצת נתונים יבשים: מאז נפתח הבלוג ביקרו בו 2,361 מבקרים שצפו 4,080 פעמים בעמודיו השונים. רוב המבקרים מגיעים מקישורים שאני מפרסם בפייסבוק ובטוויטר והיתר באמצעות הפניות אחרות ומגוונות. מבחינה גיאוגרפית — רוב הצופים בבלוג צופים בו כמובן מישראל, אחר כך מארה״ב ולאחר מכן מקנדה, גרמניה, אנגליה וצרפת (אם כי יש גם צפיות ממקומות אקזוטיים יותר כמו אוסטרליה, אירלנד ודרום קוריאה).

בתקופה של שנה הספקתי להעלות 37 פוסטים שמורכבים יחדיו מ-52,949 מילים (1,400~ מילה בממוצע לכל פוסט). כמות הצפיות הכי גדולה היא בעמוד הראשי של הבלוג כאשר מספר הצפיות בכל פוסט משתנה ועומד בממוצע על כ-110.

ואלה עשרת הפוסטים הנצפים ביותר נכון לעת הזו (מספרי הצפיות של הפוסט שפירסמתי אתמול עדיין לא התייצבו כך שמוקדם להעריך האם הוא ייכנס לרשימה):

  1. פינה חדשה: פסקאות ״לא נגעתי״ בבית המשפט העליון (402 צפיות).
  2. לקראת אמריקניזציה של המשפט המנהלי בישראל: המהפכה הבלומה בפסק הדין בעניין זליגמן (353 צפיות).
  3. לקראת ״כלל שהם״ הביקורת על מועד פסק דין חייבטוב – דעה אחרת (198 צפיות).
  4. Calling on Cheap Science, Junk Policy – ומחשבות ראשוניות על שיח השמאל בעידן הבין-משטרי (או: מהי ״דוקטרינת יועז״)? (175 צפיות).
  5. ״פיזור״ הכרעות שיפוטיות במתחם הסיבולת הפוליטי: מחשבות בעקבות גל פסקי הדין האחרון ופרישתו של המשנה לנשיאה רובינשטיין (164 צפיות).
  6. על מי הנטל לשאת בעלויות ההתפכחות מתקוות השווא על מעורבותו האפקטיבית של בית המשפט בשטחים? מחשבות בעקבות מיכאל ספרד (153 צפיות).
  7. העלויות של המינויים האחרונים לעליון: האם נמשיך להיות ״פקידים במבוך״? (131 צפיות).
  8. האם שופטי בית המשפט העליון הם פראיירים? (מחשבות בעקבות רשימה של אילן סבן) (126 צפיות).
  9. ניתוח פסיכואנליטי של חוק הלאום (123 צפיות).
  10. ״סיפור האהבה״ בין הנשיאה נאור לשרה שקד כ״מראה פוליטית״ (117 צפיות).

בעמוד ה״אודות״ של הבלוג — שהצופים בו אינם רבים — כתבתי שאני מקווה להשתמש בפלטפורמה של הבלוג בעיקר על מנת לספק פרספקטיבה יותר ״פוליטית״ או ״מדע מדינית״ על המשפט, שאני חושב שחסרה בעולם המשפט הישראלי. כשאני מסתכל על רשימת עשרת הפוסטים הפופולריים ומתחשב גם בפוסטים אחרים אשר לא זכו להצלחה דומה נדמה לי שאפשר לומר שהצלחתי באופן חלקי ושלפחות חלק מן הפוסטים הללו משקפים פרספקטיבה שונה על התרחשויות משפטיות בישראל שאפשר לומר עליה שהיא תואמת את מה שהגדרתי במקור כמו גם את הדרך שבה ההבנה שלי לגבי האופן שבו נכון ופורה לחשוב על המשפט באופן כללי מתפתחת תוך כדי תנועה. למעשה, במובנים מסוימים נדמה לי שלבלוג יש תימה מארגנת יותר אחודה ממה שציפיתי כשפתחתי אותו שאז חשבתי שהוא יהיה אסופה יותר אקלקטית של מחשבות. הכוונה שלי בהקשר זה היא לכך שחלק לא מבוטל מן הפוסטים מתעסק במה שלדעתי הוא הרגע המעברי או ״הבין-משטרי״ שבו מצויה לדעתי שיטת המשפט הישראלית ובניסיון לאפיין את אותו הרגע, את האופן שבו שחקנים משפטיים פוליטיים וחוקתיים אחרים מתנהגים במהלכו, ואת המשמעויות הנורמטיביות שיכולות להיות לכך.

אך כפי שציינתי קודם, ההצלחה של הבלוג בהקשר זה היא חלקית בלבד. לא אחת נדמה לי שהתפתיתי לכתוב על נושאים שיש מי שראה בהם ויראה בהם כ״צהובים״ או שגם אם היה בהם משהו משמעותי יותר מאשר רכילות או פיקנטריה גרידא שהוביל אותי לעסוק בנושאים אלה לכתחילה, האופן שבו הם נכתבו גרם למסר החשוב שהיה טמון בהם ללכת לאיבוד. אולי מטעם זה קיבלתי לפעמים מיילים לא נעימים מקוראים שונים, מרביתם אנונימיים וחלקם אפילו מאיימים. על כך יש להוסיף כי לא אחת נדמה לי גם שהסגנון שלי — שהוא לפעמים עמוס, טכני ונסמך בצורה אינטנסיבית על כתיבה אקדמית שהיא בלתי נגישה או מורכבת — כמו גם אורכם של כמה מן הפוסטים המרכזיים שלו, עומדים בעוכריו של הבלוג. בחלק מן הפוסטים שכתבתי ניתן גם לאתר טעויות עריכה שנובעות הן מהמגבלות הטכניות שלי בתפעול של הפלטפורמה והן מחוסר הסבלנות שלי לשחרר דברים שאני כותב מהר (כדי שהם לא ייגזלו לי יותר מידי זמן מהעיסוקים האחרים). יש אפשרות לא קטנה שבשל כל אלה הבלוג גבה ממני מחירים אישיים בכל מיני רמות.

ובכל זאת אני נוטה לדעה שהיתרונות השונים של הבלוג עולים בשלב זה על החסרונות שניתן לייחס לו. אני נהנה מלכתוב את הפוסטים השונים ומלשמוע לפעמים תגובות מעניינות לדברים שאני כותב. הבלוג גם מאפשר לי להישאר ״מחובר״ לעשייה הישראלית תוך כדי עבודת הדוקטורט שלי שאינה מתמקדת באופן מיוחד בישראל — וגם זה פלוס משמעותי מבחינתי.

לקראת השנה הבאה אני צופה אם כן להמשיך ״לצעוד ארוכות״ עם הבלוג. העובדה שלפעמים אפילו אנשים שמאוד לא מסכימים עם מה שאני כותב ועם הפרספקטיבה שאני מאמץ מסכימים להגיד שהדברים שכתבתי הם אמנם בעיניהם על גבול ההזויים אבל עדיין מעניינים — מחזקת אותי, בבחינת אקח מה שאוכל לקבל. יחד עם זאת, מטעמים שקשורים ברצון שלי לסיים את עבודת הדוקטורט בסוף השנה האקדמית הנוכחית קרוב לוודאי שהצעדה והשימוש בבלוג יהיו פחות תדירים. בינתיים אני מבקש להודות לכל מי שקורא את הבלוג ומקדיש לו זמן וכן להזכיר שאני שמח תמיד לשמוע תגובות, הערות או מחשבות שקשורות לדברים שכתבתי או לכל עניין אחר שקשור לתפר שבין פוליטיקה ומשפט. פרטי הקשר עמי נמצאים בדף ה״אודות״ של הבלוג שאליו קישרתי קודם.

עד כאן להפעם. שתהיה לכולם שנה טובה!

שלכם, אורן

פוסט סיכום שנה

בזמן שישנתם: לאן באמת צריך להפנות את הזרקור לגבי המינוי האחרון לבית המשפט העליון

בסרט ״בזמן שישנת״ כל הדרמה מתרחשת בזמן שאחת הדמויות מצויה בתרדמת. אני רוצה להציע בשורות הבאות שאף לגבי המינוי האחרון לבית המשפט העליון של השופט פרופ׳ אלכס שטיין עשויה להתרחש דינמיקת ״בזמן שישנתם״ דומה: בעוד שכולם מצפים שהאקשן או הדרמה מאותו המינוי עתידים להתרחש בעיקר בחזית אחת של פעילותו השיפוטית העתידית של השופט שטיין, לא מן הנמנע שהאקשן האמיתי מאותו המינוי עתיד דווקא להתחולל בחזית אחרת לגמרי. הפוסט הנוכחי הוא אפוא ניסיון (ספקולטיבי) שלי לחדד לאן הזרקור של כל העוקבים על פועלו של בית המשפט העליון צריך אולי להיות באמת מופנה (או לכל הפחות להיכן הוא צריך להיות מופנה בנוסף). מטרה נוספת ונלווית היא לחדד באיזה מובן המינוי של השופט שטיין אכן עלול להיות הישג של המחנה הפוליטי שאותו מייצגת השרה שקד ובהתאמה, באיזה מובן לא מדובר ככל הנראה בהישג כלל ועיקר כי אם להיפך: כיצד מינויו של פרופ׳ שטיין לערכאה העליונה הוא ביטוי דווקא לכבלים המשמעותיים המוטלים על התכניות הפרוגרמטיות של השרה שקד בתנאים הפוליטיים הנוכחיים.

כבר כתבתי בעבר על המשמעויות האפשריות של המינוי של השופט שטיין (ושל המינוי של השופט פרופ׳ עופר גרוסקופף) בעיקר מבחינת האקדמיה המשפטית בישראל. כפי שרמזתי באותו הקשר בשולי הדברים וכ״טריגר״ לדיונים אחרים שקיימתי שם, אני ספקן שהשופט שטיין יביא עמו את מלוא הבשורה שהמחנה שמתנגד ל״אקטיביזם השיפוטי״ מצפה לה בכיליון עיניים וזאת בניגוד לתחזיות אחרות שנשמעות מפעם לפעם.

אכן, לא ניתן בשלב זה לשלול את האפשרות שהשופט שטיין יביע במהלך כהונתו עמדות מסויגות יותר לגבי סוגיות כגון שפיטות או זכות העמידה או שהוא יימשך לדוקטרינות המגדילות את מרחב הפעילות של הרשויות הפוליטיות ומצמצמות, בהתאמה, את עילות ההתערבות השיפוטית. לא ניתן גם לשלול את האפשרות שחוות דעת מעין אלה שיכתוב השופט שטיין יהיה להן כוח משכנע מיוחד (נקודה שאני שב אליה בהמשך). אולם בהקשר זה צריך להדגיש קודם כל שאנחנו עדיין לא יודעים בצורה מספקת שזו אכן תהא תפישת עולמו השיפוטית של השופט שטיין. כלומר בכלל לא ברור שיש לנו בסיס מספק לומר שהשופט שטיין הוא מה שטור שפורסם לאחרונה באתר ״מידה״ מכנה ״סמן שמרני״ ובוודאי לא מה שאותו הטור מכנה סמן ״מוכח״ כזה. כפי שרבים אחרים הדגישו קודם לכן, השופט שטיין לא כתב בעבר (ככל שאני יודע) על סוגיות חוקתיות במשפט הישראלי או על תפישת עולם שיפוטית באופן כללי והמידע הרלוונטי הקיים בהקשר זה שהופיע כביכול בחשבון הפייסבוק שלו (אשר בינתיים נמחק) הוא לכל היותר חלקי (1).

מעבר לכך. גם בהנחה שאני מחשיב לסבירה לפיה מיעוט הראיות שיש בידינו כבר עתה הופך את ההערכות הקיימות בהקשר זה לגבי השופט שטיין למסתברות, עדיין יש מקום לזהירות. כאן צריך לחדד את ההבדל שקיים בין סוג הקהלים שאליהם מדבר שופט בית המשפט העליון והסוג שאליו פונה משפטן אקדמי או אדם פרטי אחר ואת ההשלכות שיש לכך על הציפיות שצריך לייחס לשופט-פרופ׳ שטיין. בעמדות המייחלות לשמרנות נפרצת מפי השופט שטיין קיימת הנחה מובלעת לפיה מה שהוא כתב בכובעו כפרופסור למשפטים או כאדם פרטי ״ייגרר״ באופן אוטומטי לתוך כתיבתו השיפוטית; אולם הנחה זו רחוקה מלהיות מובנת מאליה מטעמים מוכרים שאין צורך לפרט כאן בהרחבה (2). יש לזכור עוד כי הסביבה השיפוטית הקולגיאלית שבקהלה התקבל עתה השופט שטיין יכולה אף היא להשפיע עליו, ובכלל זה הצורך לשמור על יחסי עבודה טובים עם השופטים שעמם הוא מכהן ואשר חוות דעת לעומתיות מידי כלפיהן וכלפי תפישת עולמן עשויות להעיב על אותם היחסים. כלומר לעצם הכהונה בבית המשפט יש אפקט ממתן שאף אותו צריך לקחת בחשבון (3).

בנקודה זו אנחנו מגיעים לעוד עניין חשוב אשר קשור בדיוק לטיבן של אותו עמדות שניתן לייחס בשלב זה לשופט שטיין.

הציפיות הגרנדיוזיות מן השופט שטיין כאילו הוא נושא איתו איזו בשורה של מהפכנות שמרנית מתעלמות לדעתי מן העובדה שגם אם לוקחים ברצינות את כל האינדיקציות הקיימות בכיוון, לא נראה שהעמדות שאפשר לייחס לו על פי הראיות הקיימות סוטות בצורה כזו או אחרת ממה שראינו כבר בעבר על כס השיפוט. יש לזכור שבבית המשפט העליון כיהנו כבר קודם שופטים שלא קיבלו באותה מידה את העילות או הדוקטרינות המאפשרות מרחב התערבות משמעותי לבית המשפט בפעילות הרשויות השלטוניות. הנשיא (בדימ׳) גרוניס הוא רק דוגמה אחת ויחסית עדכנית בהקשר זה אולם קיימות כמובן דוגמאות נוספות. בעיניי, הראיות הקיימות יכולות לכל היותר להצביע על כך שהשופט שטיין יהיה בעל עמדות קרובות לאלה שהשמיעו שופטי עבר אלה ואולי לעמדות שמשמיע מעת לעת השופט נעם סולברג. כלומר, מדובר בעמדות שנמצאות בתוך ספקטרום מוכר שעולה בקנה אחד עם מה שהיה בבית המשפט בעבר.

ומה שעוד חשוב להוסיף באותו הקשר זה את הנקודות הבאות: (*) שהמינוי של השופט שטיין לא הופך את העמדות הללו לרוב מספרי בתוך בית המשפט ולאפשרות לייצר הלכות משפטיות שנותנות ביטוי בעל ״שיניים״ מחייבות לאותן עמדות; (*) שבהינתן הנורמות שעל פיהן פועל בית המשפט העליון בקביעת הרכבים, הסיכויים שעמדות משוערות אלה של השופט הצעיר שטיין תקבלנה ביטוי בתיקים רלוונטיים — כמו תיקים חוקתיים חשובים או עתירות ציבוריות מרכזיות — הם לא גבוהים, בוודאי בטווח הקצר והבינוני; ולבסוף (*) שעמדות אלה שבהן נדמה לי שאפשר באופן סביר להאמין שמחזיק השופט שטיין אינן קוראות תיגר מקיף, כולל ושאפתני על התפקיד הציבורי של בית המשפט בסוגיות ערכיות או של זכויות יסוד ובאופן יותר כללי הן אינן חורגות מתפישת עולם חוקתית-ליברלית (4). לכל היותר מדובר בעמדות שמבקשות לרכך או לבלום את השאיפות היותר גבוהות או אידיאליסטיות ביחס למקומו של בית המשפט העליון בניסיון להשיג צדק חברתי בישראל ובאמצעות דוקטרינות או כלים שיפוטיים אחרים שנושאים אופי מרחיב או אמביציוזי; אבל ממש לא עמדות שמבקשות להסיג את ההישגים החוקתיים המרכזיים של מערכת המשפט הישראלית אחורה בצורה משמעותית (5).

כל זה לא אומר שלא יהיה מעניין לעקוב על אותן חוות דעת מסוייגות של השופט שטיין, בהנחה שחוות דעת כאלה אמנם תיכתבנה על ידו. העובדה שהשופט שטיין הוא אקדמאי ששהה בארה״ב תקופה ארוכה ומכיר את רזי המערכת השיפוטית שם כמו גם את הכתיבה האקדמית האמריקאית באופן מעמיק והעובדה הנוספת לפיה השופט שטיין כבר מזה זמן איננו מהווה חלק מן ה״מעגל״ הפנימי של המשפטנים הבכירים בישראל, יכולות להיות משמעותיות. כפי שציין פרופ׳ יואב דותן בעבר, המינוי של שטיין הוא ״הברקה״ בדיוק בשל כל התכונות הללו. כלומר דווקא נוכח האאוטסיידריות של השופט שטיין ורוחב היריעה האינטלקטואלי שלו יש סיבות טובות לשער שחוות הדעת ספקניות שייכתבו מטעמו יהיו מקוריות (במובן זה שהן משוחררות מכבלי החשיבה שמכתיב, ולו במובלע, המעגל הפנים-ישראלי) ו/או בעלות כח משכנע מיוחד (במובן זה שהן יכולות להתאפיין בדפוסי חשיבה רעננים ויצירתיים או בייבוא מתוחכם של רעיונות משיטת המשפט האמריקאית). על רקע כל אלה, לא מן הנמנע שהדרך להשקיף על השופט שטיין בעת הנוכחית והבנת הפוטנציאל השיפוטי שלו היא באמצעות אנלוגיה: השופט שטיין עשוי להיות מעין גרוניס-משודרג או (באופן פחות) סולברג-משודרג, כאשר השדרוג הרלוונטי הוא (ככל הנראה) לא בעמדות הסובסטנטיביות עצמן לגופם של דברים אלא ביכולות האינטלקטואליות/תיאורטיות שעשויות להיות ייחודיות לשופט שטיין להביע עמדות שכבר הושמעו בעבר ואשר השופט גרוניס וסולברג היו/עודם חסרים אותם (כל אחד מהם במידות משתנות שאני משאיר לקוראים להחליט מהן).

מכל מקום, שדרוג מסוים של משהו מוכר או של הקיים זה דבר שונה לגמרי מאשר המהפכות מן הסוגים שלעיתים מדברים עליהן ומתרגשים מהן לגבי השופט שטיין ולגבי מי שקידמה את מינויו באורח אקטיבי, הלא היא השרה שקד. ממילא שדרוג כזה — בהינתן ההיבט הכמותי שעמדתי עליו לעיל ובשים לב לנורמות שעל בסיסן פועל בית המשפט העליון כפי שצוין קודם לכן — אינו צפוי להביא לבדו לשינוי משמעותי במעמדו של בית המשפט העליון במערכת הפוליטית הישראלית.

הכרה בכל הפרטים הללו של התמונה היא חלק חשוב מהבנה נכוחה של המציאות שמתרחשת לנגד עינינו. היא מדגישה שההישג של השרה שקד הוא קודם כל איננו וודאי; ובמקרה הטוב, וגם אם ניתן לומר עליו שמדובר בהישג חשוב, הוא עדיין הישג הרבה יותר מצומצם ממה שעושים ממנו, בוודאי אם נקודת הייחוס שלנו היא הטווח הקצר והבינוני. תמונת המראה של כל זה היא כמובן שאם המינוי של פרופ׳ שטיין הוא ״הכי טוב״ שהשרה שקד יכלה להשיג בתנאים שניצבו בפניה, הרי שהכבלים הפוליטיים שהמשטר הנוכחי בישראל מטיל על התכניות הפוליטיות היותר שאפתניות של השרה לגבי הניסיון להחליש את מערכת המשפט הישראלית הם עודם משמעותיים, ואפילו משמעותיים מאוד (באופן שבעיניי מצדיק למשל התייחסות יותר מורכבת מצד הספרות הטוענת שאנחנו מצויים בעת הזו בישראל בעיצומו של הליך שלעיתים מכונה ״נסגנות חוקתית״) (6).

אולם בכך לא די. השיח סביב המינוי של השופט שטיין מתרכז כמעט באופן בלעדי סביב התרומה האפשרית שלו לצמצום סמכויות הביקורת השיפוטית בעתירות ציבוריות שלדעתי, מן הטעמים שעמדתי עליהם קודם, צפויה לכל היותר לעורר עניין מוגבל (וודאי בטווח הקצר והבינוני). אך מה אם המינוי של השופט שטיין עשוי לייצר ״אקשן״ ממשי ומיידי דווקא בזירה אחרת לגמרי של פעילותו השיפוטית העתידית? ומה אם סוג האקשן הזה הוא דווקא לא אקשן ״שמרני״ אלא אקשן שאפשר לתאר כ-״אקטיביסטי״?

במלוא הזהירות שאני יכול לשנס בהקשר הנוכחי, עם מידה לא מבוטלת של חוסר ביטחון וכשאני מחדד שכל מה שאני אומר כאן נסמך על יסוד קריאה חלקית ולגמרי לא ממצה של כתיבתו האקדמית של פרופ׳ שטיין — אני רוצה להציע שיש רמז מסוים בכיוון כזה. כפי שאפרט מיד, מכתיבה אקדמית שכתב פרופ׳ שטיין בעבר משתמע שהוא ספקן לגבי רגולציה ממשלתית המבקשת להתערב בחירויות הפרט, עמדה שיכולות להיות לה (תחת הנחות סבירות) השלכות חשובות על פסיקתו העתידית ושמתקשרת לאידיאולוגיה שבשמה מדברת לעיתים השרה שקד מזווית אחרת, כפי שאפרט בהמשך.

הרמז העבה ביותר בכיוון זה, שעליו אני בעיקר מתעכב פה, מופיע במאמר שפורסם בכתב העת המשפטי של אוניברסיטת מישיגן והמתמקד בספרו האחרון של זוכה פרס הנובל דניאל כהנמן ״לחשוב מהר לחשוב לאט״. המאמר — שהוא למעשה רשימת ביקורת ספרים — מפרט את ההשגות של פרופ׳ שטיין מהישגיה של אסכולת הכלכלה ההתנהגותית (שכהנמן הוא, כמובן, אחד ממייסדיה החשובים) ואת עמדתו של שטיין לפיה הנחות העבודה של אותה האסכולה מביאות במקרים לא מבוטלים למסקנה שאנשים הם בלתי רציונאליים באופן לא מוצדק וחפוז. בפרט, פרופ׳ שטיין באותו המאמר טוען כי העמדה של כלכלנים התנהגותיים כדוגמת כהנמן לפיה אנשים נוטים להעריך הסתברויות להתרחשותם של אירועים שונים באופן שנוגד מה שמכתיבים סטנדרטים של רציונאליות (בשל שורה של כשלים כמו representativeness, availability, base-rate neglect, ו- supression of the product rule) היא בלתי מוכחת וכי למעשה קיימות דרכים משכנעות וטובות לראות התנהגות שכלכלנים התנהגותיים משקיפים עליה כבלתי רציונאלית כרציונאלית בהחלט.

המהלך של פרופ׳ שטיין באותו מאמר הוא מורכב ורב-פנים כך שלא אוכל לעמוד עליו כאן בהרחבה. הוא תוקף הן את התיאוריה שעומדת ביסוד הנחות העבודה של הכלכלנים ההתנהגותיים והן את תוקפם של הניסויים ״הקלאסיים״ שנטען שמאששים אותה.

מבלי לטעון למומחיות מיוחדת בתחום זה (אני לא כלכלן ולא כלכלן התנהגותי ומה שאני יודע זה רק מ״קריאות״ רנדומליות ופחות סיסטמטיות שלי בתחום זה), הביקורת שמשמיע פרופ׳ שטיין באותו המאמר כלפי כלכלה התנהגותית נראית לי רצינית (במובן ״טכני״) וחלקה אפילו משכנעת על פני הדברים (גם אם היא נחזית בעיניי לפעמים כמתבססת על הבנה שאני תוהה אם היא לא קצת צרה ופדנטית של מה שבדיוק נטען על ידי כלכלנים התנהגותיים).

בין כך ובין אחרת, מה שחשוב לענייננו הוא זה: באותו מאמר פרופ׳ שטיין לא עוצר רק בשלב הביקורת על התיאוריה של הכלכלה ההתנהגותית אלא מציג את עמדתו לגבי ההשלכות של אותה הביקורת. כלומר הוא מחדד שמבחינתו יש לביקורת שלו השלכות פרסקרפטיביות מסוימות מבחינת קובעי מדיניות ורגולטורים. כפי שטוען פרופ׳ שטיין באותו המאמר (בטקסט שמופיע כבר באבסטקרט אולם חוזר על עצמו פחות או יותר גם בגוף המאמר בעמ׳ 874-875), נוכח הביקורות שהוא מעלה כלפי הכלכלה ההתנהגותית המסקנה בעיניו היא שקובעי מדיניות ורגולטורים:

ought to put on hold the behavioral economists’ recommendations urging the government to step in and fix people’s probabilistic decisions. This paternalism, 'soft' and invasive alike, is wasteful and potentially pernicious. Implementing it will suppress individuals’ creativity and heterogeneity without introducing substantial improvements in their decisions.

גישתו של פרופ׳ שטיין כפי שהיא עולה מאותו המאמר היא, אפוא, ברורה: שמאחר שהטענות ההתנהגותיות לגבי פגמים ברציונליות של אנשים בהערכת הסתברויות הן בלתי-מוכחות, לא יציבות או חלשות מבחינה תיאורטית (הכל כפי שהוא מפרט שם), עמדת המוצא שאותה הוא מאמץ היא של חוסר התערבות ממשלתית בהחלטות של פרטים. זאת, לכל הפחות אם ההתערבות הממשלתית מוצדקת על יסוד הצורך בתיקון הכשלים השונים שמאפיינים על פי הכלכלנים ההתנהגותיים הערכת הסתברות של אנשים. כמו שכותב פרופ׳ שטיין בגוף המאמר לגבי אחת הדוגמאות שבהן הוא משתמש כדי לקדם את טענותיו, אם הממשלה תותיר את פלונית לעשות החלטות בעצמה ולא תתערב בהן "she will do well״ (בעמ׳ 875).

כל אלה מעלים בעיניי את השאלה האם התרומה הייחודית של השופט שטיין לפסיקת העליון תהא בקידום עמדות יותר ספקניות כלפי רגולציה ממשלתית והאם הוא ישתמש בכלים השיפוטיים בצורה אקטיביסטית על מנת לחסום רגולציה ממשלתית שאותה הוא יימצא כבלתי מוצדקת למשל בשל הטעמים המפורטים במאמר ממישיגן.

חשוב להדגיש כי אף שהמאמר של פרופ׳ שטיין נדמה כצנוע, במובן זה שהוא ביקורתי אך ורק ביחס לנגזרת מסוימת של הכלכלה ההתנהגותית (ההקשר של הערכת הסתברויות), עדיין מדובר בנגזרת משמעותית. למעשה, סוג ההתערבויות שהמאמר של פרופ׳ שטיין מדבר עליהן ומשקיף עליהן כחשודות הן רחבות ומדובר בלא מעט מצורות ההתערבות הרגולטוריות המוכרות לנו, כמו למשל כללי גילוי מידע בהקשרים צרכניים שונים (לפירוט נוסף, ראו את המאמר הזה שאף הוא פרי עטו של פרופ׳ שטיין, בעמ׳ 45-46). לא זו אף זו: הביקורת של פרופ׳ שטיין תופסת, כפי שהוא מציין במפורש, גם צורות התערבות שנתפסות כ״רכות״ ואשר מתאפיינות בפולשנות פחותה לתוך מה שאפשר אולי לראות כחירותם של פרטים. הנה כי כן, הספקנות הרגולטורית שאותה מביע פרופ׳ שטיין היא על פניו רחבה למרות שהיא לא תוקפת כאמור בצורה כוללת את כל הקורפוס של הכלכלה ההתנהגותית.

כדי להסיר התנגדויות אפשריות נראה לי שכדאי שאומר עוד: מקובל עליי שהמאמר של פרופ׳ שטיין לא כולל הגנה מפורטת על העמדה שלו לפיה דחיית המסקנות ההתנהגותיות צריכה להביא ליתר זהירות בהתערבות רגולטורית (ולא ניתן לשלול שאילו פרופ׳ שטיין היה מתבקש להציג פירוט כזה הוא היה מסייג אותה). אף על פי כן נדמה לי שניתן להסיק סימנים חשובים ממה שבכל זאת יש בו. בפרט, העובדה שעל פי פרופ׳ שטיין שלילת התקפות החזקה של המסקנות ההתנהגותיות מוליכה אותו לנקודת מוצא אנטי רגולטורית היא לתפישתי מאירת עיניים.

קודם כל משום שהיא ״קופצת״ למסקנה כזו גם מבלי לציין שיכולות להיות הצדקות נוספות לרגולציה ממשלתית (כמו למשל מטרות חלוקתיות), עובדה שאולי משמיעה מה פרופ׳ שטיין חושב על משקלן של הצדקות אלטרנטיביות אלה. אולם, באופן שהוא ככל הנראה יותר הולם לסוג הטיעון שמקדם פרופ׳ שטיין, נדמה לי שיש סיבה נוספת לקחת ברצינות את מה שהוא כותב ולגזור ממנו את המסקנות המתחייבות שתומכות במה שהצעתי קודם. והסיבה היא זו: הביקורת של פרופ׳ שטיין במאמר שלו עוזרת לחדד שיש חוסר וודאות גדול יותר ממה שכלכלנים התנהגותיים טוענים שמהווה פגם ברציונליות של קבלת החלטות (בהקשרים של חישוב הסתברויות). אך גם בהנחה שפרופ׳ שטיין צודק בהקשר זה לחלוטין, מה שהביקורת שלו לא מראה היא למה חוסר הוודאות הזה צריך בהכרח להביא למסקנה שרגולציה איננה מוצדקת כעמדת מוצא. הרי אחרי הכל, חוסר הוודאות שאותו מזהה פרופ׳ שטיין יכול לפעול גם בצורה הפוכה — שמאחר שקיימת אפשרות שאנשים עושים החלטות בצורה בלתי רציונאליות יש הצדקה עקרונית לרגולציה או לפחות נקודת המוצא צריכה להיות שיש הצדקה להתערבות ממשלתית אלא אם הוכח אחרת? (7) העובדה שפרופ׳ שטיין לא מאמץ ברירת מחדל כזו על אף שהטיעון שלו איננו יכול לשלול אותה ובעיקר העובדה שהוא נמשך לברירת מחדל נגדית שעוינת רגולציה, נותנת לנו אינדיקציה מסוימת לגבי תפישת העולם שלו.

אם לא די בכל אלה כדי להסיק מסקנות מסוימות לגבי תפישת עולמו של השופט שטיין, אפשר להוסיף נתון נוסף. המאמר של פרופ׳ שטיין מכתב העת של מישיגן גם נסמך על מאמרים קודמים שלו שהופנו אף הם כלפי העמדה ההתנהגותית לגבי הכשלים הרציונאליים בהערכת הסתברויות. אחד מאותם המאמרים פורסם במקום שקשה שלא ללמוד ממנו משהו לענייננו. הכוונה שלי בהקשר זה היא לכתב העת של אוניברסיטת ניו יורק בשם Law & Liberty שהוא כתב עת שמזוהה עם תנועת הליברליזם הקלאסי (classical liberalism) אשר ידועה היטב בעוינות שלה כלפי רגולציה ממשלתית ואשר מצוטט בארה״ב על ידי שופטים ואקדמאיים שמביעים עמדות המסתייגות מהתערבות ממשלתית בתחומים חברתיים וכלכליים (ראו כאן) (8). ואם מיקום הפרסום לא משמיע כשלעצמו דבר, הרי שהכותרת של אותו המאמר (A Liberal Challenge to Behavioral Economics: The Case of Probability) אולי כן — כלומר שהשופט שטיין בעבודתו האקדמית אכן מזדהה ומרגיש בנוח להימצא עם עמדות הססניות כלפי רגולציה ממשלתית אם לא ספקניות ממש כלפיה.

אני מסכים כמובן, כפי שגם ציינתי קודם, כי ההנחה לפיה השופט שטיין ״יעתיק״ לתוך חוות הדעת השיפוטיות רעיונות שהופיעו בכתיבה אקדמית מוקדמת היא מורכבת ולא ברורה מאליה. אני גם לא מבקש להתעלם מכל מה שכתבתי קודם על המאפיינים הנוספים של בית המשפט העליון אשר מקטינים את הסיכויים שמה שיכתוב פרופ׳ שטיין כשופט יהיה משמעותי. אולם לכך יש להשיב בשניים:

ראשית, נדמה לי שהסיכוי שהשופט שטיין ״יעתיק״ עמדות מן הסוג שעליהן הוא כתב בהרחבה כאקדמאי לתוך עולמו השיפוטי היא יותר סבירה מאשר סיכויי ה״ייבוא״ של עמדות מן הסוג שבהן השיח שמתקיים עתה לגביו מתמקד בהן (הפילוסופיה השיפוטית). זאת בין היתר משום שמדובר בעמדות שמצויות בליבת המומחיות שלו ושלגביהן, יש להניח, יש לו עמדות יחסית מוצקות (9).

שנית, העובדה שהשופט שטיין הוא שופט יחיד וצעיר היא ברורה אבל בהקשר הנדון כאן היא לדעתי פחות מגבילה. סוג התיקים שהשופט שטיין ידון בהם כשופט צעיר עדיין יכול להביא לו די הזדמנויות רלוונטיות ליישם את העמדות הספקניות שלו (לכאורה) לגבי רגולציה ממשלתית. הרי האפשרות שהשופט שטיין ידון כבר בטווח הזמנים המיידי בערעורי עתירה מינהלית בסוגיות רגולטוריות שונות ובתיקים אזרחיים שמערבים הקשרים של מעורבות ממשלתית היא גבוהה (לדוגמה רלוונטית של שופטת עליונה ״צעירה״ שעסקה כבר בטווח זמן קצר בסוגיה רגולטורית מרכזית, ראו כאן). בהתאם, ובשונה מן ההקשר החוקתי-ציבורי, הסיכוי שעמדות אנטי רגולטוריות מטעם השופט שטיין יבואו לכלל ביטוי בטווח הקצר הוא גבוה.

כל אלה מחדדים את מה שטענתי כבר בראשית הפוסט — שהאקשן בפעילותו השיפוטית של השופט שטיין עשוי להימצא במקום אחר ממה שכולם מדברים עליו, כאשר עכשיו אפשר לומר שהמקום הזה הוא המקום הכלכלי-חברתי וביישום עמדות אנטי-רגולטוריות (10).

אין לכחד: הסימנים הקיימים בהקשר זה לגבי השופט שטיין הם חלקיים ולא החלטיים ולא רק משום שכפי שכבר ציינתי, הספקולציות שלי מבוססות על קריאה לא מלאה של הקורפוס האקדמי של פרופ׳ שטיין. יש אינדיקציות נגדיות שצריך וחשוב לתת עליהן את הדעת. כך, למשל, לא מן הנמנע שהעמדה של פרופ׳ שטיין נכתבה על רקע ההקשר האמריקאי הייחודי — שבו הכלכלה ההתנהגותית אכן משמשת בסדר הפוליטי הקיים שם כהצדקה עיקרית לרגולציה וככזו היא מהווה את ״האויב האקדמי״ העיקרי שעמו הוא צריך היה להתמודד. עובדה זו תומכת בקריאה מצומצמת יותר של העבודה האקדמית של פרופ׳ שטיין ממה שהצעתי קודם ואת המורכבויות הכרוכות בהשלכה ממנה להקשר הישראלי שבו הכלכלה ההתנהגותית אינה מהווה הצדקה עיקרית ואפילו לא מרכזית לרגולציה (לפחות נכון לעת הזו — קיימים סממנים שהדברים משתנים או עלולים להשתנות גם בישראל). לכך יש להוסיף שפרופ׳ שטיין לא נראה מחויב בצורה עמוקה להיבטים היותר מהותניים של התורה הליברלית הקלאסית או לליברטריאניזם, אלא פתוח לניתוחים תועלתניים (ואחרים) שיכולים באופן עקרוני להנביע מסקנות פרו-רגולטוריות (אם כי העובדה שפרופ׳ שטיין נראה מחויב למה שלעיתים מכונה ה-New Doctrinalism יוצרת לדעתי עמימות מסוימת בהקשר זה מסיבות שלא אוכל לצערי להגן עליהן כאן בהרחבה).

אך כפי שציינתי קודם, לא ביקשתי בפוסט הזה לטעון טענות החלטיות. במקום זאת המטרה העיקרית של הפוסט הזה היתה לפתוח אפשרויות ולהפוך את תנועת הזרקור שבו אוחזים כל מי שמתבוננים בבית המשפט העליון ומנסים להבין את הסדר הפוליטי הנוכחי בישראלי ליותר גמישה ופנורמית.

לכל הדיון הזה יש כמובן גם זווית פוליטית שכאן המקום לחדד — שהיא בחלקה דסקרפטיבית ובחלקה פרסקרפטיבית.

בהיבט הדסקרפטיבי: ככל שהאפשרות שהעליתי תתממש, פועלו השיפוטי העתידי של השופט שטיין מתקשר למגמות הפוליטיות בישראל בנקודה אחרת ממה שכולם מתמקדים בו. בפרט, פועלו העתידי של פרופ׳ שטיין עשוי להיות ביטוי בולט לחזונה הכלכלי-חברתי של השרה שקד לגבי מקומה של המדינה בחייו של הפרט, כפי שהוא פורט בין היתר במניפסט ״המסילות״ המפורסם שלה, ולא לחזון החוקתי-משטרי שלה לגבי מקומו של בית המשפט במערך השלטוני (להתייחסות למימד הכלכלי-חברתי של האידיאולוגיה של השרה שקד ולמתח בינו ובין המימדים האחרים שאותם היא מבקשת להדגיש, ראו כאן) (11). במובן זה המינוי של פרופ׳ שטיין לבית המשפט העליון עלול ללמדנו שהנצחונות של השרה שקד בסדר הפוליטי הנוכחי, למרות שהם צנועים ולא מהפכניים, התרחבו גם לחזיתות אחרות וכי כאן טמונה החשיבות העיקרית של המינוי של שטיין במערך הפוליטי הכולל — במובן של המקום שאליו אכן חשוב להפנות את הזרקור במיוחד.

בהיבט הנורמטיבי: ככל שההתרחבות בנצחונות אלה של השרה שקד מתאפשרת בין היתר מאחר שכולם כביכול ״ישנים״ ושהזרקור של המתבוננים איננו גמיש די צורכו או שהוא מתמקד באופן מופרז בזווית המשטרית; וככל עוד שהנצחונות הצנועים מן הסוג הזה הם לא אטרקטיביים בעיני לפחות חלק מן המתבוננים (12) — המינוי של פרופ׳ שטיין עשוי להוות לקח חשוב לגבי המקום שאליו המאמצים הפוליטיים והאחרים של מי שדוחה מהלכים כאלה צריכים להיות מרוכזים בהמשך הדרך.

איך צריכים להיראות מאמצים אלה? את זה אני משאיר לכל אחד מן הקוראים להחליט בעצמו.


 

להמשיך לקרוא "בזמן שישנתם: לאן באמת צריך להפנות את הזרקור לגבי המינוי האחרון לבית המשפט העליון"

בזמן שישנתם: לאן באמת צריך להפנות את הזרקור לגבי המינוי האחרון לבית המשפט העליון

ניתוח פסיכואנליטי של חוק הלאום

קריאה של כתב העתירה של ארגון עדאלה על חוקתיותו של מה שמכונה ״חוק הלאום״ מחזקת אצלי את המסקנה שדרך פרודוקטיבית לחשוב על כל הפרשה, לרבות בהיבטים החוקתיים שלה, יכולה להיות באמצעות יישום כלים פסיכואנליטיים. עם כל ההסתייגויות שקשורות בזה שאני לא פסיכולוג או פסיכואנליטיקן ושזהו גם לא תחום המומחיות שלי, להלן ניסיון להצביע על דרך אחת (וראשונית) לראות למה יש לפרספקטיבה הפסיכואנליטית מה להציע לדיון, בתקווה שאולי מישהו שמבין יותר ממני בנושא ירים את הכפפה וישלים את המחשבה (או יצביע על פגמים בה).

בכתב העתירה ארגון עדאלה מנסה לאפיין את סוג הפגיעה או הנזק שנגרמים לאוכלוסיה הפלסטינית/ערבית במדינת ישראל כתוצאה מחוק הלאום. בהקשר זה כתב העתירה נסמך באופן חזק על תיאוריות אמנה חברתית מבית מדרשו של ג׳ון רולס וכן מכתיבה של פרופ׳ פרנק מייקלמן (Frank Michelman) אשר שיכלל את התיאוריה של רולס. הטענה של עדאלה היא שחוק הלאום סוטה מן האמנה החברתית הראויה לחברות צודקות. עוד טוען ארגון עדאלה שמאחר שחוק הלאום הוא חוק חוקתי ומאחר שסמכותו של בעל ״הסמכות המכוננת״ מוגבלת לכתיבת חוקות שנשארות בתוך ספקטרום שאפשר להגיד עליו שהוא עולה בקנה אחד עם אמנה חברתית צודקת, דינו של אותו החוק הוא לפסילה במסגרת דוקטרינת התיקון החוקתי הלא חוקתי. כפי שלמשל נכתב בפסקאות שאותן מצטט עו״ד פאדי חורי מעדאלה אשר גם היה שותף לכתיבת העתירה:

״חוק יסוד הלאום דוגל בגישה… המעגנת את הזהות החוקתית של המשטר בהתאם לזהות האוכלוסייה היהודית תוך שלילת ייצוגה של האוכלוסייה הפלסטינית במדינה, שהינה אוכלוסייה ילידית. עיגון מדיר כאמור של הזהות החוקתית של המדינה מייצר חוסר-לגיטימציה למשטר החוקתי והפוליטי כולו.

[] יוצא אפוא כי בעוד שהלגיטימציה של סמכותה המכוננת של הכנסת נשענת על הכוח הריבוני של הקולקטיב האזרחי בכללותו (the people), הכנסת עשתה שימוש בסמכותה זו לחקיקת חוק יסוד הלאום המבקש להגדיר מיהו הקולקטיב האזרחי הרלבנטי באופן מדיר שאינו כולל את כל מרכיבי אותו קולקטיב ריבוני. שימוש כאמור בסמכות המכוננת שהוענקה לכנסת על ידי הריבון האזרחי, כך ייטען, הינו שימוש לרעה בה ודינו בטלות.

[] חוקה שמטרתה היא לקבע מערך של שליטה ודיכוי של קבוצה אתנית מסוימת על אחרת על פי קונספציה חלקית ואקסקלוסיבית של הזכות להגדרה עצמית הינה חוקה בלתי לגיטימית. בחברות המכילות גיוון אתני, לאומי ותרבותי קונספציית ההגדרה העצמית הריבונית, שלידתה ברעיונות הליבראליים של הנאורות בדבר חירות העמים משליטה, אינה יכולה לקדם, להצדיק ולהישען על שליטה, כפייה, שלילה והדרה. כלל הקבוצות בחברה דמוקרטית זכאיות למימוש הגדרתן העצמית במשולב ובמאוחד, תוך המשגתו כביטוי לאי-שליטה (self-determination as non-domination) על פני תפישות אקסקלוסיביות רובניות וקולוניאליות של מונח זה.״

אני לא מוצא דרך טיעון כזו אטרקטיבית באופן כללי אם כי אני לא שולל שיש משהו בטענה שחוק הלאום פוגע במובנים מסוימים באמנה החברתית הראויה שעליה מושתתים היחסים במדינה כמו ישראל ושאפשר לומר עליו שהוא לא לגיטימי מבחינת תיאוריות של צדק. בד בבד נראה לי שהפניה לכלים פסיכואנליטיים במקרה זה ויישומם על חוק הלאום יכולים לעזור לחדד שהפגיעה הטמונה בחוק הלאום היא אפילו יותר קונקרטית ממה שנטען על ידי עדאלה (וממה שטוענים אחרים) ואולי גם יותר מטרידה מאשר הפרה של אמנה חברתית או תיאוריה אמורפית של צדק. הפניה אל הפסיכואנליזה לא ממש צריכה להיות מפתיעה. אחרי הכל, מה היא הפסיכואנליזה אם לא ניסיון להבין איך העבר משליך על החוויה הנפשית של ההווה? וכפי שמרמז כתב העתירה של עדאלה, נקודה מרכזית שמעוררת את חוסר הנוחות לגבי חוק הלאום היא האופן שבו הוא איננו מתיישב עם הדרך שבה אזרחים ערבים-פלסטינים בישראל הבינו את המקום שלהם במדינה קודם לחקיקתו ובמשמעות שיש לייחס לכך.

הרעיונות שפיתח לראשונה פרויד בעניין ״עיבוי״ (condensation) ו״שלילה״ (negation) בתוך המסגרת הרחבה של הפסיכואנליזה נראים לי רלוונטיים במיוחד בהקשר זה.

פרויד הגדיר ״עיבוי״ כמנגנון אשר מאפשר התמודדות נפשית עם סיטואציות של ריבוי ומורכבות אשר מתאפיין בשימוש באלמנט אחד שהוא עצמו מסמל את המורכבות הזו. הסובייקט פונה אל העיבוי כדי לעשות היגיון מן המציאות המורכבת ובין היתר מההיסטוריה שלו שמושכת לכל מיני כיוונים שעשויים להיות סותרים. עיבוי לפי פרויד מופיע ובאופן תדיר גם בחלומות.

״שלילה״ על פי פרויד היא לעומת זאת (בין היתר) המהלך הנפשי שבמסגרתו הסובייקט מתמודד עם השאלה האם משהו שהוא חשב שקיים בעבר אכן מתקיים במציאות אך מגיע לכלל מסקנה שהתשובה היא שלילית. החלטה זו היא משמעותית מבחינה פסיכואנליטית משום שהיא מחברת בין ה-Ego ל-Id, בין המודע למה שהיה קודם לכן סמוי או לא מודע או לא ברדאר. חווית השלילה מביאה לתזוזה של ה״אגו״ לכיוון ה״איד״, והרי המשפט הכי חשוב של פרויד הוא אולי: Where Id was, there Ego shall be.

יישום רעיונות אלה של פרויד לענייננו מחדד קודם כל שבתיבה ״יהודית ודמוקרטית״ אפשר לראות לא רק תיבה נורמטיבית — במובן שמשתקף למשל בוויכוח הידוע בין השופטים ברק ואלון — אלא גם, ואולי בעיקר, ביטוי למנגנון של ״עיבוי״ במובן הפרוידיאני. הגדרה זו מהווה ״עיבוי״ משום שאפשר לכאורה להגיד עליה שהיא יצרה נרטיב קוהרנטי או מטאפורה על אודות שותפות במציאות המורכבת שבה מתאפיינת מדינת ישראל אשר בה חיים גם אזרחים לא יהודים. מעין מסגרת שהסובייקט יכול באמצעותה להבין את הפרויקט הלאומי ככזה שהוא גם משותף חרף אולי קיומם של קשיים ומתחים שונים הקיימים בו, במיוחד מנקודת המבט של האזרחים הלא יהודים שהיהודיות של המדינה בהכרח מעמידה אותם בפני לחצים שונים.

מהיבט זה הבעיה בחוק הלאום היא שגם אם הוא לא נועד — כמו שאומרים רוב המגוננים עליו — לשנות ממה שהתיבה ״יהודית ודמוקרטית״ מורה מבחינה נורמטיבית, הדגש שנובע ממנו לגבי התיבה ״יהודית״ עלול ליצור הליך של ״שלילה״ שפוגם באפקטיביות של התיבה "יהודית ודמוקרטית״ כמנגנון ״עיבוי״ פסיכואנליטי. החוק מחדד עבור האוכלוסיה הלא יהודית במדינה שמה שהם חשבו שקיים במסגרת השותפות איננו קיים לאמיתו של דבר. ומהטעמים שפרויד עמד עליהם, היא עשויה להביא לתנועה של ה״אגו״ למקום שאינו ״קונה״ עוד את המטאפורה המקורית שפעלה על פי מתודה של ״עיבוי״ ואת השותפות הנובעת ממנה (שהרי האגו הולך תמיד אחרי האיד).

קל לראות למה ״עיבוי״ ו״שלילה״ הם מנגנונים שיש להם השלכה חשובה על התפקוד הנפשי של הפרט או הסובייקט שברמה שלו כותב כמובן פרויד. אבל מה בין זה ובין ההיבט החוקתי של הסוגיה? הרי הטענה כאן איננה, וכאמור לא יכולה להיות, שחוק הלאום פסול משום שהוא יוצר נזק נפשי לכל אחד מהפרטים שחווים את מה שאני מדבר עליו כתהליך של ״שלילה״.

במקום זאת מה שנראה לי שיכולה להיות הטענה קשור במשמעות של מהי ״זהות חוקתית״. קיימת עמדה שנראית לי מעניינת לפיה אחת המטרות הראויות שיש לחוקות הוא בהבנייה של זהות חוקתית אפקטיבית. אשר לאופן שבו חוקות מבנות זהות באופן כללי ובמיוחד במציאות הקיימת של חברות פלורליסטיות המורכבות מפרטים שמגדירים את עצמם בצורה שונה מדובר במה שאפשר אולי לתאר כיצירה של נרטיבים קוהרנטיים של עצמיות (selfhood) ודמיון (sameness) שמאגדים יחד מקרים נפרדים של דחייה והזדהות. אם אנחנו חושבים שהתיבה ״יהודית ודמוקרטית״ היוותה (ועודנה מהווה) נרטיב קוהרנטי כזה שעיגן זהות חוקתית אטרקטיבית עבור מדינת ישראל ואם אנחנו מעוניינים לעצור את תהליך נדידת ה״אגו״ החוקתי והזהותי של האוכלוסיה הלא יהודית בישראל עקב ״שלילה״ שמתחוללת באמצעות הצגה של חוק הלאום; חוק הלאום פסול או בעייתי בהיותוֿ מקרה קשה של שיבוש הזהות החוקתית הישראלית שהכלים הפסיכואנליטיים מאפשרים לנו לזהות.

שימו לב שההנחה כאן היא כמובן שה״איד״ החוקתי איננו במקום שאליו יש סיכון שה״אגו״ החוקתי ינדוד או שתהליך השלילה הוא למעשה מוטעה מבחינה עובדתית. כלומר שהתיבה ״יהודית ודמוקרטית״ כמונח שמסמל שותפות בעולם מורכב (מה שלפי פרויד היה יכול להיחשב כ״עיבוי״) עדיין משקף את המציאות בישראל לאשורה. לחלופין ההנחה כאן היא שיש טעם בשמירה על ה״אגו״ החוקתי הנוכחי במקומו גם אם הוא לא נמצא בדיוק איפה שה״איד״ החוקתי. כלומר שגם אם התיבה ״יהודית ודמוקרטית״ איננה משקפת לאמיתו של דבר שותפות אמיתית יש לה ערך.

לא מדובר בהנחות מובנות מאליהן כפי שגם עולה, לעיתים בין השורות, בכתב העתירה שהגיש ארגון עדאלה.

ניתוח פסיכואנליטי של חוק הלאום

פסק דין חייבטוב כ״בחירה טרגית״ שנחשפה

כמה הערות נוספות על פרשת חייבטוב, בתגובה לשאלות והערות מצוינות שקיבלתי על הפוסט הקודם שלי בנושא ולפרסומים נוספים שצפו בינתיים.

אחת הטענות החזקות שעולות בשיח הנוכחי היא שגם אם מקבלים שפרק הזמן של חמישה חודשים שהתקיים בין מועד הדיון בתיק הערעור של חייבטוב ובין מועד הקראת פסק הדין היה על פניו סביר (בהינתן החשיבות של מוסד ההנמקה וכתיבת פסקי דין שעמד במוקד הפוסט הראשון שלי), עדיין יש טעם לפגם בהתנהלות שהתבצעה בפרשה. זאת משום שקביעת הדדליין למועד טקס הפרישה של השופט שהם ניטרלה את התמריצים לסיים את הכתיבה קודם לכן וזאת על מנת לאפשר לשופט שהם להקריא את פסק הדין במעמד הפרישה.

זו טענה טובה אבל לא נוק אאוט מוחלט משני טעמים עיקריים.

ראשית משום שהטענה מתעלמת מן היתרון שטמנה בחובה הכריכה בין מועד ההקראה למועד טקס הפרישה דווקא. הרי מועד טקס הפרישה הוא מועד שנאכף באמצעים חיצוניים ולא רק פנימיים, וזאת נוכח הציפיות שיש לקהילה המשפטית (ויתר הצופים והעוקבים על בית המשפט) לגבי מה שעתיד להתרחש בטקס. למעלה מכך: העובדה שבמקרה זה מועד ההקראה אף הודע מראש לציבור (כפי שמדגיש רביב דרוקר למשל בטור שלו מהיום) מחזקת את האפקט שיש לקביעה הזו, שכן היא הקשתה על השופטים לעשות מו״מ פנימי ולבקש ארכות בכתיבת חוות הדעת שלהם שהרי אם מועד ההדחה יידחה הדבר יהיה ידוע (שימו לב שאני מניח כאן ששהם היה יכול בתרחיש מדומין זה להקריא פסק דין אחר ולא את פסק הדין בעניין חייבטוב). כל היתרונות הללו לא היו מתקיימים אלמלא הכריכה שביצע השופט שהם בין הדברים ובדיוק בשל כך ונוכח האפשרות שהאפקטים הללו השפיעו על קצב כתיבת פסק הדין טענתי שאפשר לראות במהלך של השופט שהם בהקשר זה כמהלך רצוי שפועל להגן על האינטרסים של חייבטוב (ואנשים כדוגמתו במבט עתידי).

בנקודה זו אפשר להוסיף עניין שלא חידדתי קודם ואשר ממחיש למה לגבי עניינו הקונקרטי של חייבטוב הכריכה היתה מועילה, והנקודה היא זו: שלפחות שופט אחד בהרכב שעסק בתיק חייבטוב הוא, בעדינות, איננו מן השופטים המהירים ביותר בבית המשפט.

שנית, אכן לא מן הנמנע שהשופטים היו יכולים לסיים את מלאכת הכתיבה עוד לפני הדדליין ובטרם מועד טקס הפרישה, ולו בכמה שבועות או ימים. אולם כאן צריך להגיד קודם כל שנדמה לי שגם ההנחה הנגדית יכולה להיות אפשרית באותה מידהכלומר שלא ניתן היה להשלים עוד קודם לכן את הכתיבה מבחינת האיכות והכמות שרצויה לנו מבחינה חברתית (בהינתן התועלות של מוסד ההנמקה וכתיבת פסק הדין שעליה עמדתי כאמור בפוסט המקורי). במקרה זה אנחנו נמצאים בבעיה הידועה של שיפוט המציאות בתנאי אי וודאות ובכלל לא ברור על מי בהקשר זה צריך להיות נטל ההוכחה.

אולם מעבר לכך. גם אם נניח לצורך הדיון שניתן היה להשלים את מלאכת הכתיבה לפני ״הדד ליין״ שנקבע למועד הפרישה צריך להדגיש באותה נשימה שהשלמה זה יכולה היתה להיות כרוכה במחירים שלא היה אטרקטיבי במיוחד לשאת בהם ושמסבכים את הטענה של המבקרים. אני מתכוון כאן לעובדה שמתן קדימות להשלמת פסק הדין במועד מוקדם יותר היתה אמנם מגנה על האינטרסים של חייבטוב אך מתעלמת מההגנה על אינטרסים של בעלי דין אחרים ועלומים שעניינם נדון אף הוא בבית המשפט העליון ואשר מחכים אף הם להיוושע בבית המשפט מבחינת האינטרסים שלהם לחירות ממש כמו חייבטוב. ומה למשל אם השופטים החברים בהרכב היו יכולים לתת קדימות לכתיבת עמדותיהם בפרשה אבל במחיר של לדחות את הכתיבה בהחלטת מעצרים? או בבקשה לעיכוב ביצוע של פינוי מדירה או ניתוק של מים? כל זה נראה לי מידע רלוונטי שגם אותו צריך לשקול לפני שמכריזים באופן פסקני שחייבטוב סבל באופן בלתי מוצדק. יתירה מזו: אי שקילתו של מידע כזה נראית לי ביטוי לidentifiable victim effect שבגרסאות מסוימות שלו שאני מוצא אטרקטיביות נראה כמו הטיה לא מוצדקת.

טענה נוספת שעולה בהקשר לפרשת חייבטוב נוגעת לבעיה כביכול שיש במוסד קריאות פסקי דין במעמד פרישת שופטים, ובמיוחד הפרקטיקה שהתפתחה לפיה השופט הפורש בוחר פסק דין מסוים וחשוב שאותו הוא מקריא במועד זה. חשש אחד שעולה הוא מהעובדה שבאמצעות הטקס הזה נוטלים לעצמם השופטים תפקיד חברתי שחורג ממה שהם צריכים לעשות והוא הכרעה בסכסוכים אינדיבידואליים. חשש אחר שעולה בהקשר זה הוא שפסק הדין שמוקרא במעמד הפרישה עלול להיות מזוהם מבחינת המניעים שלומתמקד יותר במניעים של השופט להותיר חותם, באופן שעלול בתורו לפגוע בלגיטימיות של מלאכת השפיטה או ליצור מצג שווא לגבי הקריירה השיפוטית המלאה של השופט הפורש, כפי שמדגיש גם רביב דרוקר בטור הנ״ל. חשש אחרון שמועלה הוא שהטקס מיותר משום שהוא חוגג את השופטים ולא את בעלי הדין או הקהלים הרלוונטיים שאותם צריך לשרת בית המשפט.

אין לי מחלוקת שיש סיכונים שונים מהטקס בכל המובנים שהביקורת מחדדת אולם נדמה לי שהשיח המתגבש בשלב הנוכחי מוטה מידי לצד הסיכונים ולא מעריך בצורה הוגנת את היתרונות שאפשר אולי לייחס למוסד הטקס בעולם האמיתי שבו אנחנו חיים (בשונה מעולם אידיאלי ומדומיין). ניקח את הדוגמה שמשתמש בה רביב דרוקר בטור שלו שאליו הפניתי קודם. דרוקר כותב למשל שהשופט רובינשטיין אשר היה ידוע כשופט ממסדי בחר להקריא את פסק הדין בעניין שטחי המחיה לאסירים במעמד פרישתו מבית המשפט. פסק דין זה היה, כפי שמציין דרוקר, לפסיקה מכוננת אשר מייצגת את האופן שבו בית המשפט יכול להגן על זכויותיהן של אוכלוסיות מוחלשות. בעיני דרוקר זה טעם לפגם אבל לא ברור למה בעצם אי אפשר לומר את ההיפך, כלומר שבהנחה שמה שהביא את השופט רובינשטיין לפסוק כמו שהוא פסק בסופו של דבר הוא אכן הטקס אפשר על פניו לראות שהטקס הוא אמצעי אפקטיבי שיכול להביא גם שופטים ממסדיים להכריע באופן כביכול בלתי ממסדי (ובהנחה שפסיקה בלתי ממסדית היא רצויה). ודברים דומים ניתן לומר גם לגבי פסק הדין בעניין המרכולים שאף אותו מזכיר דרוקר ולמעלה מכךלגבי פסק הדין בעניין חייבטוב עצמו.

אפשר לנסח את הדברים באופן יותר כללי: בעולם האמיתי שופטים לא מונעים רק מעקרונות כמו שנראה לי שדרוקר היה רוצה. על מנת לשמש בתפקידם באופן אפקטיבי הם צריכים מוטיבציה לכך, שעשויה להיות תלויה בתנאים שונים כמו שכר, יוקרה ומוניטין. מהיבט זה, אם טקס פרישה מסייע בהשגת יוקרה ומוניטין עבור השופטיםלמשל משום שהוא מחדד בצורה ברורה מה המורשת שלהם (או המורשת שהם היו רוצים שייחסו להם) בעוזבם את כס השיפוטיכול להיות שהוא מספק דלק חשוב למוטיבציה השיפוטית שאולי היינו מאבדים בלעדיו. יתירה מזו: טקס הפרישה והמשמעויות הסמליות המיוחסות לו יכולים גם להיות רלוונטיים כבסיס לאומץ שיפוטי ועצמאות מחשבתית ומוסדית, למשל משום שהם עשויים להגביר את הנכונות של שופטים לקחת עמדות בלתי פשוטות מול גורמים בעלי כוח (כמו המדינה) ומשום שהטקסיות הזו מחזקת את האתוס השיפוטי הפניםמוסדי (למקור שאפשר להסיק ממנו אנלוגיות רלוונטיות לטענה שלי כאן, ראו במיוחד את העבודה של דיאנה קפיסזוסקי מאוניברסיטת ג׳ורג׳טאון על בתי המשפט בברזיל שבהם היא מדגישה את החשיבות של מה שהיא מכנה ״תרבות בית משפט״ — court culture — לעצמאות השיפוטית).

כמובן שמה שציינתי קודם הן רק אפשרויותיכול להיות שהן לא מתקיימות בתנאים בישראל אם כי לפי הסיפור של דרוקר יש לכאורה מוטיבציה גם למסקנה ההפוכה. יכול להיות גם שיש אמצעים חלופיים להשיג את הטובין הללו הנובעים מן הטקסיות גם בדרכים אחרות שלא יוצרות את החששות שמעלים המבקרים. הפואנטה שלי היא רק ש-(1) מן הראוי לתת את הדעת לכל ההיבטים הללו לפני שמגיעים למסקנות פסקניות לגבי האטרקטיביות של מוסד הטקסים; ו-(2) שמבחינה עקרונית רדיפת תהילה שיפוטית הנובעת מטקס הפרישה היא לא רק שלילית ובעייתית וכלל האצבע שלנו לא צריך להיות שיש מקום לצמצמה בכל מחירכמו שמקיאוולי אמר בהקשר אחר שאפשר ליישם לענייננו בשינויים המתבקשים: the glory should be all his – the love of which, they judged, would be a check and a rule to make him work well (מתוך דיונים על ספריו של ליוויוס).

הנה דרך אחרת שבאמצעותה אפשר לסיים את הדברים: פיליפ בוביט וגואידו קלברזי כתבו בסוף שנות ה-70 ספר שנקרא ״בחירות טרגיות״. הפואנטה שלהם היתה שיש סוגיות או בחירות שהן קשות משום שהן מעוררות כל מיני התנגשויות בלתי נמנעות בין ערכים שאכפת לנו מהם. ההצעה של בוביט וקלברזי היתה לאמץ מנגנונים שבחלקם מטשטשים את הצורך בשיקוף או גילוי הדילמה הטרגית כלפי חוץ.

אפשר לעשות שימוש ברעיון של בוביט וקלברזי לענייננו. הבעיה העיקרית בכריכה של מועד הקראת פסק הדין שמזכה את חייבטוב לטקס הפרישה טמונה בכך שהיא הובילה לחשיפה כמעט בלתי נמנעת של דילמה טרגית שקיימת תמיד בבתי משפט נוכח הצורך לכתוב פסקי דין (לרבות בעניינים שמערבים אינטרסים שנראים לנו אקוטיים) אך במשאבים מוגבלים וכאשר הבחירה לתת עדיפות לדבר אחד עשויה לעלות על הדבר האחר. היא גם מחדדת את הצורך הפוטנציאלי להבטיח תנאי שירות לשופטים שמבטיחים להם יוקרה ואפילו תהילה, למרות שעל פניו אנחנו נרתעים מהרעיון של רדיפתה (glory seeking).

בחטא החשיפה של חלק מן "הבחירות הטרגיות" שנובעות מן העבודה השיפוטית המורכבת השופט שהם אכן אשם נוכח הבחירה שלו בעניין חייבטוב. אבל מכאן ועד לביקורות הנוספות שמושמעות כלפי המהלך הזה הדרך רחוקה, הבסיס איננו איתן ואפשר כאמור להגיע למסקנות נוגדות. השאלה המעניינת היא האם נוכל כשיטה להמשיך לבחור אחרת ממה שהביקורת על חייבטוב לכאורה מכתיבה בהנחה הלא בלתי סבירה שהתועלת מבחירה אחרת כזו עולה על הנזקים הכרוכים בה. בכלל לא בטוח.

פסק דין חייבטוב כ״בחירה טרגית״ שנחשפה

לקראת ״כלל שהם״: הביקורת על מועד פרסום פסק דין חייבטוב — דעה אחרת

אני מעלה כאן כמה הרהורים כופרים בקונצנזוס שנראה שמתגבש לפיו נפל פגם בהחלטה לדחות את הקראת פסק הדין בעניין חייבטוב עד לטקס הפרישה של השופט שהם:

מפליא לכאורה לראות כמה העמדה שמתגבש לגביה קונצנזוס מוכנה להפחית בחשיבות של הנמקות משפטיות ושל התהליך הכרוך בהכנתן ועיבודן. נניח שהשופטים קיימו התייעצות בתום הדיון בערעור באולם לפני כמה חודשים. נניח עוד שהשופטים כולם הסכימו כבר באותו שלב שהמסקנה המשפטית הנכונה בפרשה זו צריכה להוליך לזיכוי שמשמעו היא שחרורו של חייבטוב מן המאסר ביום שיוקרא פסק הדין המזכה. גם תחת שתי הנחות אלה לא נראה לי בלתי מוצדק להמתין עד לכתיבת פסקי הדין השונים על ידי השופטים זמן סביר לפני שמודיעים לאנשים כדוגמת המערער על שחרורם הצפוי. הרי תהליך הכתיבה עצמו של פסק הדין הוא סוג של מנגנון בקרה על החלטות שיפוטיות שמתקבלות בצורה ראשונית בשלב הדיון או מיד לאחריו. כתיבת פסק הדין והניסיון להעמיד למסקנה נימוקים משפטיים מציבים את השופטים במבחן שבודק האם התיזה שלהם יכולה לעמוד על שתי רגליים. כתיבת הנימוקים וקריאתם על ידי הכותבשופט (ואנשי הלשכה שלו), ועל ידי חברי ההרכב הנוספים (ואנשי הלשכה שלהם), יכולה לחדד קשיים ולפעמים להציב בפני השופטים סוגיות שאולי הם לא היו ערים להן או לא נתנו עליהן את הדעת בשלב הראשוני. שלב הכתיבה גם נותן זמן למחקר משפטי וכך מספק הזדמנות נוספת לוודא שהמסקנה המשפטית סבירה ועומדת בקשר סביר לכללים משפטיים שנקבעו בעבר. שלב הכתיבה הוא אף הזמן העיקרי שבו השופטים ״צוללים״ לעומקו של חומר הראיות ובוחנים אותו.

חשוב להבהיר: אני עצמי רחוק כמובן אלפי מיילים מן העמדה שהנמקות משפטיות הן תמיד ״קובעות״. אדרבה, אני ככלל מקבל את התיזה המוכרת לפיה מה שלעיתים מכונה ״הלוגיקה של התוצאה״ מכתיב הרבה פעמים את ״הלוגיקה של ההנמקה״. אכן, בעיניי בהרבה מקרים ההנמקה מכילה את מה שדנקן קנדי מכנה ״העבודה״ (work) שנדרשת כדי להגיע לתוצאה שבה השופט מעוניין. ובכל זאת, גם בעולם כזה נראה לי שלמוסד ההנמקות עשויה להיות לפעמים התועלת שעליה עמדתי קודם ושממנה הביקורת הנשמעת כלפי בית המשפט העליון והשופט שהם בגדול מתעלמת. ומה שחשוב הוא שהמבקרים אינם יכולים לשלול לחלוטין שהתועלת ממוסד ההנמקות עליה אני מצביע כאן לא היתה רלוונטית במקרה של פסק דין חייבטוב.

על רקע כל אלההשאלה העיקרית שצריכה להישאל לגבי פרשת חייבטוב היא בעיניי לא השאלה ״למה השופטים דחו את הקראת פסק הדין״ אלא ״האם הדחיה היתה לפרק זמן סביר״ בהתחשב בתועלת הפוטנציאלית ממוסד ההנמקות כפי שעמדתי עליה קודם. לפי מה שכתוב בפתח פסק הדין, הישיבה האחרונה בתיק התקיימה ביום 4.3.2018, כלומר פחות מ-5 חודשים ממועד ההקראה שחל אתמול. ובהינתן מורכבותו של התיק ואורכו של פסק הדין שמכסה מספר סוגיות משפטיות שונות ובהינתן עוד העומס הרגיל של העבודה השיפוטית בעליון, לי זה נשמע על פני הדברים כמו זמן שקשה להגיד עליו שהוא בלתי סביר (וזאת אף בהתעלם מן השאלה מהן העילות הקונקרטיות שבגינן זוכה חייבטוב ומה פשר העבירות שיוחסו לו ושבהן הורשע בבית המשפט המחוזי, סוגיה שעשויה אף היא להקרין על שאלת הסבירות).

כאן יש לחדד נקודה נוספת: הטרוניה שעלתה לגבי פסק הדין היא שההקראה שלו נקבעה מראש למועד טקס הפרישה של השופט שהם אשר למעשה בחר בו כבר מבעוד מועד לשמש במעמד חגיגי זה. המבקרים מניחים שהבחירה בפסק הדין להיות מוקרא בטקס הוליכה לדחייה אפשרית במועד השחרור של חייבטוב שכן אם השופט שהם לא היה בוחר בפסק דין זה לשמש בטקס היה ניתן לשחרר את חייבטוב קודם לכן. אלא שהמבקרים מתעלמים שגם התסריט ההפוך הוא אפשרי לגמרי ושלמעשה אלמלא נקבע שפסק הדין יוקרא במעמד הטקס, יכול להיות שסיום כתיבת פסק הדין בעניין חייבטוב אף היתה נדחית יותר ומשתרכת לתוך שלושת חודשי הכתיבה שלאחר פרישת השופט שהם (כתיבה שעל פי הנקודה הקודמת, כזכור, יש בה תועלת חברתית וקונקרטית שלא ניתן כך סתם לזלזל בה).

צריך לזכור שלשופט שהם לא היתה חובה לקבוע דווקא את פסק הדין הזה לטקס ולהתחייב לסיים את הכתיבה שלו בפרק הזמן הקשיח שהוקצב לכך. הוא היה יכול לבחור לתת עדיפות לתיק אחר שמונח בלשכתו ושישתרך עתה לתוך תקופת הכתיבה שלאחר הפרישה. אך השופט שהם לא עשה זאת. מהיבט זה, בחירתו של השופט שהם לתת קדימות לתיק פלילי שככל הנראה, ובהנחה שיצלח את הבקרה הנובעת מהליך כתיבת ההנמקה, יסתיים בזיכויראויה דווקא לתשבוחת (אם כי כמובן השאלה האם הוא אכן ראוי לתשבוחת במקרה זה תלויה בעוד פרטים שאנחנו לא יודעים, כמו מהם התיקים האחרים שהיו מונחים על שולחנו והאם הם מסוג התיקים שיכולים היו להיות מועמדים להקראה בטקס הפרישה).

למעלה מכך. לא מן הנמנע שראוי לקבוע מעכשיו כלל שניתן לכנות ״כלל שהם״ שמורה כך: שופט שמגיע לגיל הפרישה ויש לו במכסת התיקים שהוא צריך לכתוב בהם את פסק הדין העיקרי תיק פלילי מורכב שעשוי להסתיים בזיכוי, יתחייב נא להקריא את פסק הדין לא יאוחר ממועד טקס הפרישה, וזאת גם אם עשויים להיות תיקים שנראים לו חשובים יותר. כמובן שהכלל רלוונטי רק במקרים שבהם ״הזמן הסביר״ שבכתיבת ההנמקה של פסק הדין הפלילי היתה יכולה להימתח אל תוך חודשי הפרישה; הכלל הוא למעשה כלל של עדיפות לפסקי דין פליליים על פני פסקי דין אחרים בתוך מתחם הזמן הסביר שבו חל גם טקס הפרישה (הכלל מעדיף את החירות של הנאשם על פני הטובין האחרים שיכולים לנבוע מפסקי דין אחרים).

שימוב לב עוד ש״כלל שהם״ שאני מציע גם מחדד בצורה טובה את אחת התועלות שיש לטקסי פרישה של שופטים שגם לגביהם מופנים חלק מדברי הביקורתשהם מהווים מנגנון של ״התחייבותמוקדמת״ (pre-commitment) לסיום כתיבה של פסקי דין (אם כי אני מסכים כמובן שהם לא חפים מבעיות, סוגיה שאליה התייחסתי באחד הפוסטים הראשונים שלי בבלוג שקישור אליו אפשר למצוא כאן).

במובנים מסוימים ייתכן שהכלל שאני מציע תהא המורשת הכי חשובה של השופט שהם בבית המשפט העליון. להיות בעל מסורת או כלל על שמך שחושפים שהמקטרגים כלפיך מפספסים ושההיסטוריה ככל הנראה תזכה אותך (במובן של vindication)? אני אומר: לא רע.

לפוסט נוסף שכתבתי על הנושא, בעקבות הערות שהושמעו כלפי הפוסט הנוכחי, ראו כאן.

לקראת ״כלל שהם״: הביקורת על מועד פרסום פסק דין חייבטוב — דעה אחרת

שני פתיחים – שתי תפיסות אתיקה של כתיבה אקדמית משפטית

מתוך מאמר של ד״ר רפעאת עזאם מהמרכז הבינתחומי:

"אפתח בגילוי נאות כי בשנים 1997– 2006 עבדתי בבית-המשפט העליון, תחילה כמתמחה של כבוד הנשיא אהרן ברק ולאחר-מכן כעוזר משפטי לנשיא ולשופטי בית-המשפט העליון. בתקופה האמורה כתבתי חווֹת-דעת משפטיות בתיקי מיסים רבים שנידונים במאמרי זה, ובתוך כך קיבלתי חינוך משפטי רב השפעה ממורי ורבי כבוד הנשיא ברק. על-כן אך טבעי הוא שבמאמר זה אסתמך רבות על כתיבתו האקדמית ופסיקתו של הנשיא ברק. עם זאת, אני מבקש להדגיש כי דעותיי המובאות להלן הן פרי רשימותיי, ומבטאות את השקפתי שלי על הזירה המשפטית. בהזדמנות זו אני מבקש להביע את הערכתי הרבה לכבוד הנשיא ברק ולשופטי בית-המשפט העליון, ולהודות להם על תקופת עבודה מרתקת ועשירה ביותר, שבמהלכה למדתי רבות על נבכיהן של הפרשנות בכלל ופרשנות דיני המיסים בפרט בחברתם של שופטים מיוחדים במינם."

מתוך מאמר של פרופ׳ לואיס מייקל זיידמן מאוניברסיטת ג׳ורג׳טאון:

For over forty years, I have avoided writing academic articles about J. Skelly Wright and Thurgood Marshall – the two extraordinary judges for whom I had the privilege of clerking. I have remained silent, even long after their deaths, because of powerful bonds of affection and loyalty. My fear has been that a tension might arise between these bonds and the norm of objectivity in academic scholarship, to which I try to adhere. So why this essay? I write in the hope that I can say something about Judge Wright’s career that is new and not merely hagiographic, but that neither trades on my personal access to him nor is disloyal to his memory. I also rely on the following warning to readers: Judge Wright was my first employer after law school. I cannot possibly be objective about this decent, kind, and heroic man who, more than anyone outside of family, was responsible for the subsequent direction of my life. Consumers of this essay should read it with this caveat in mind.

שני פתיחים – שתי תפיסות אתיקה של כתיבה אקדמית משפטית

הרפתקאותיי בקריאה אקדמית משפטית בישראל (I) — ״הנחת שופטים״

במאמר שמדווח על תוצאות שאלון אנונימי שנשלח לשופטים בבתי משפט שלום ומחוזי בארץ ואשר ניסה לפענח מה המניעים שלהם לכהונה השיפוטית והאם הם בעיקרם מה שהמאמר מכנה מניעים ״פנימיים״ (כמו העניין המקצועי והתפיסה שהשיפוט הוא עיסוק ברדיפה אחר צדק) או ״חיצוניים״ (כמו שכר ויוקרה חברתית), המחברים פוטרים את החשש שהשופטים מוטים להדגיש בתשובה באופן מיוחד את המניעים מן הסוג הראשון, בין היתר בנימוק הבא:

״השופטים, מעצם תפקידם, אמונים על התנהלות של יושרה פנימית, ללא הטיות לפי רחשי הציבור. יתירה מזו, מתוך הנורמה המקצועית, הציפייה מה היא שלא יתחשבו בהלכי רוח הציבור במילוי תפקידם, והם רגילים להכריע הכרעות שאינן בהכרח פופולריות או בהתאם ל"ציפיות הציבור". אם כך, בהכרעות שיפוטיות כבדות משקל, קל וחומר לגבי תשובה לשאלון אנונימי.״

המאמר יחסית מעניין על אף כל מיני בעיות מתודולוגיות שאפשר להעלות לגביו (למשל: העובדה שלסקרים השיבו בשני הסבבים פחות מ-20% מקבוצת הנשאלים שכוללת את כל שופטי השלום והמחוזי שמונו נכון לאותו שלב). אולם נדמה לי שאת הטענה המצוטטת קשה לקבל ברצינות אלא אם כן יש איזו ״הנחת שופטים״ כללית במחקרים אמפיריים שלא קיבלתי את המזכר לגביה?

הרפתקאותיי בקריאה אקדמית משפטית בישראל (I) — ״הנחת שופטים״

לחפש (ולמצוא?) שמרנות ״מתחת לפנס״

טור שפורסם באתר ״מידה״ לא מזמן טוען שבפסק דין שניתן לאחרונה בבית המשפט העליון אפשר לראות ״ניצנים של שינוי״ ואפילו ״תחילתה של מגמה חדשה״. בפסק הדין נדחתה עתירה נגד מדיניות משרד הבריאות שלא להתיר מרכזי ״לידה טבעית״ מחוץ לבתי חולים מורשים והשינוי או המגמה העולים ממנו על פי הנטען בטור של ״מידה״ מתבטאים בכך ששופטי בית המשפט העליון מתחילים להסתמך על טכניקות משפטיות שהן כביכול יותר שמרניות בהשוואה לטכניקות שעליהן הן נסמכו בעבר. כפי שטוען כותב הטור: ״בצעד די נדיר במחוזות בג”ץ, כל שלושת השופטים קיימו [בפסק הדין] דיון פרשני טקסטואלי, שאינו מציב את גישתו של השופט במרכז אלא מנסה להבין מתוך החוק ולשונו מהי התשובה הנכונה לשאלה העומדת על הפרק״.

כותב הטור זהיר אמנם שלא לטעון שמדובר בהפיכה שמרנית של ממש. הוא מכיר בכך שלצורך השגתה של תוצאה זו נדרש הרבה יותר מאשר אימוץ טכניקות שמרניות של פירוש טקסטואלי אלא מה שהוא מכנה ״התערבות כירורגית״ יותר משמעותית בהרכב בית המשפט ובסמכויותיו, התערבות אשר אותה שרת המשפטים איילת שקד ושאר בעלי הברית שלה נמנעים עד כה מלספק. כותב הטור מכיר עוד בכך שפסק הדין כלל עמדת מיעוט של השופט גרוסקופף אשר סבר כי יש להתערב במדיניות משרד הבריאות. בד בבד, כותב הטור מתעקש שיש בפסק הדין את כל מה שהוא טוען לו מבחינת ייצוג של שמרנות שיפוטית. כותב הטור אף מוסיף וטוען כי פסק הדין הזה הוא לכל הפחות שלב מעודד ב״התפתחות אבולוציונית״ בכיוון התוצאה הרצויה וכי על כך שרת המשפטים שקד ״יכולה להתגאות״, בין היתר משום שכותב פסק הדין העיקרי, השופט אלרון, הוא מינוי כביכול ״שלה״.

קריאה של פסק הדין שבמרכז הטור מגלה בדיעבד שהוא לא באמת פירוש מהימן שלו. ההיבטים הכביכול ״שמרניים״ של פסק הדין הם בכלל לא חדשים או ״נדירים״, אלא מופיעים באופן עקבי בפסיקתו של בית המשפט ומשקפים וויכוחים מוכרים היטב וטחונים עד דק באופן שמקשה לראות מה בדיוק חדש בהם וכיצד הם מלמדים על שינוי מגמה. בחינת פסק הדין מגלה גם שפירושו כ״שמרני״ מבוסס או על קריאה סלקטיבית שלו או על מובן מאוד רחב של מהי ״שמרנות שיפוטית״ שכולל גם פעילות שיפוטית לא שמרנית בעליל. זה כל כך פשוט לראות את זה אפילו בקריאה מהירה של פסק הדין שאני אפילו לא מרגיש צורך להגן על הטענה הזאת בהרחבה. די לי במקום זאת לציין שפסק הדין העיקרי של השופט אלרון למשל מכיל דין מפורט ומקיף בשאלות הנוגעות למידתיות וסבירות ההחלטות של משרד הבריאות באותה פרשה וכי השופט סולברג מצדו לא הסתייג כלל ועיקר מאותו הניתוח (וכל זה בכלל בהתעלם מחוות הדעת של השופט גרוסקופף שכאמור סבר שיש להתערב במדיניות משרד הבריאות).

אם הטור לא יכול ללמד אותנו הרבה על פסק הדין, מה הוא בכל זאת יכול ללמד אותנו על  פוליטיקה משפטית? הן באופן כללי והן בפרט בעידן הפוליטי הנוכחי?

ראשית, שיעור בז׳אנרים משפטיים — שהטור שייך לא לעולם הקומנטרי המשפטי האמין אלא לז׳אנר מסוג אחר לגמרי, שנע איפשהו בפסקטרום שבין סיפור משפט בדיוני לבין מקרה מבחן שאפשר לצרף לספרי הלימוד בפסיכולוגיה ובכלכלה התנהגותית בפרק על ״הטיית האישור״ (confirmation bias), ממש ליד המעשייה על האיש השיכור שמחפש את המפתחות שלו מתחת לפנס.

שנית, שיעור באסטרטגיות משפטיות — שהפניה לז׳אנר הזה היא ככל הנראה המזור העיקרי שיש לאגף הפוליטי שמבקש להביא לשינוי במעמדו של בית המשפט העליון. על רקע הכישלון של אותו אגף בהשגת הישגים ברורים ומיידיים בכרסום כוחו של בית המשפט, דרך אטרקטיבית להתמודד עם המציאות בהקשר זה היא בכתיבה מציאות אלטרנטיבית ״מתחת לפנס״, בין היתר כדי לשדר מסרים מעודדים לציבורים העוקבים אחרי פעילויותיו של אותו המחנה ולשמר את האנרגיה הפוליטית של השחקנים הפוליטיים הרלוונטיים שחרתו על דגלם לקדם את המטרות שהמחנה הזה מבקש להגשים.

שלישית, שיעור באסטרטגיות משפטיות נגדיות — שמנקודת המבט של מי שמבקש להאט או להחליש את כוחו של המחנה הרוצה בהחלשת הערכאה השיפוטית העליונה מוטב אולי שלא לחשוף את הסוגה המשפטית האמיתית של הטור ואת החיפושים מתחת לפנס, בניגוד מובהק כמובן למה שאני עושה כאן.

לחפש (ולמצוא?) שמרנות ״מתחת לפנס״