לדמיין עולם עם פסקת התגברות: השלכות מתיאוריית ה-Second Best

נניח שבזמן הקרוב תתקבל בנוסח כזה או אחר פסקת התגברות כללית. נניח עוד שמצב הדברים הנוכחי שבו אין פסקת ההתגברות הוא המצב האופטימלי מבחינת הערכים השונים והפלורליסטיים שבאים תחת הכותרת ״דמוקרטיה חוקתית״. נניח לבסוף שבית המשפט לא יכול — מטעמים פנימיים למשפט או מתוך רצון להימנע מעימותים פוליטיים — לבטל את פסקת ההתגברות שתתקבל. מה צריכה להיות התגובה של בית משפט שמבקש להשיג מטרות קרובות לאלה שאותן הוא לכאורה משיג היום בעולם החדש שעמו הוא נאלץ עתה להתמודד?

תשובה אפשרית אחת היא שבית המשפט צריך לפעול באופן שיאפשר לו להשיג את האידיאל שהמציאות החדשה מונעת ממנו בצורה הקרובה ביותר. מה שהאינטואיציה הזו עשויה להשמיע לנו הוא חובה להתנגד לכל ריכוך או ״הקלה״ אחרת בדרישות הדוקטרינריות האחרות שאנחנו מטילים על הגורמים שמופעלת כלפיהם ביקורת שיפוטית, שמא אלה יכפילו או יעצימו את הקשיים הקיימים במצב החדש שבו התרחקנו (על פי ההנחות שפירטתי) מן ההסדר האופטימלי להגשמתה של מדינה דמוקרטית וחוקתית.

לאינטואיציה הזו, שאמנם נראית מושכת במחשבה ראשונה, צריך ככל הנראה להתנגד. הסיבה לכך טמונה בתיאוריה הכללית של ה-second best. בתמצית, מה שהתיאוריה הזו מראה לנו הוא שזה שגוי לחשוב שהדרך להתמודד עם חוסר ההיתכנות של המצב שהוא אופטימלי מסדר ראשון (first best) היא באמצעות חיקוי התנאים של אותו המצב ככל האפשר, מה שבשפה טכנית אפשר לכנות ״הנחת הקירוב״ (approximation assumption). להפך: הדרך הטובה ביותר להבטיח את המצב האופטימלי מסדר שני (second best) עשויה להיות באמצעות הפרה או ריכוך של הכללים הקודמים בהקשרים נוספים (או בשוליים אחרים). אכן, עולם ללא זיהום סביבתי ועם תחרות שוקית מלאה עשוי להיות עולם אידיאלי. אך במציאות שבה זיהום הוא בלתי נמנע לעיתים מוטב לתת למפעל אחד מונופול במקום לאפשר תחרות בלתי מוגבלת שתביא ליצירה של מספר מקורות של זיהום. 

איך מיישמים אם כן את התיאוריה בדבר ה-second best לענייננו? הנה כמה דוגמאות (בלתי ממצות) כדי להמחיש את העניין: 

1. בעולם שלפני פסקת התגברות זה היה אולי נכון מטעמים עקרוניים או משטריים להקפיד על עקרון ההסדרים הראשוניים שלפיו נדרשת הסמכה קונקרטית (ולעיתים מפורשת או מפורטת) לכל פעולה מנהלית מאת הרשות המחוקקת. לעומת זאת, בעולם החדש ולפי תיאוריית ה-second best בהחלט יכול להיות שראוי לרכך משמעותית את עקרון ההסדרים הראשוניים ואפילו לבטל אותו כליל — למשל לקבוע שבתחומים מסוימים הכנסת איננה ״כל יכולה״ והיא איננה רשאית לחוקק (למשל נוכח הוראות חוק-יסוד: הממשלה הקובעות כי הממשלה היא ״הרשות המבצעת״ של המדינה). 

2. בעולם שלפני פסקת התגברות זה היה אולי מוצדק לקבוע שהסכמים קואליציונים הם הסכמים שפיטים וכך לייקר את עלויות ההפרה שלהם (למשל: באמצעות הגברת הצורך להיוועץ עם עורכי דין ונוכח האפשרות לקיום הליכים שיפוטיים לגבי הסכמים אלה). בעולם החדש שבו היכולת של הקואליציה לעשות שימוש במנגנון ההתגברות עשוי להיות תלוי ביישום הסכמים קואליציוניים, תיאוריית ה-second best יכולה להצביע על הצורך בשינוי הכלל והפיכת הסכמים קואליציוניים לבלתי שפיטים לחלוטין (וכך ״זולים״ יותר להפרה).

3. בעולם שלפני פסקת ההתגברות זה היה אולי מוצדק לקבוע שהיועץ המשפטי לממשלה הוא היחיד שיכול לייצג את הממשלה ולפתור סכסוכים פנים-ממשלתיים, וכך לעודד את הממשלה לפתור סכסוכים כאלה בחדרי חדרים. בעולם החדש שבו האפשרות להתגבר על פסקי דין תלויה בתיאום קואליציוני, התיאורייה של ה-second best יכולה להצדיק שינוי ההלכה בהקשר זה ולעודד פלורליזם פנימי בתוך הממשלה והקואליציה (למשל בטכניקה של hold-out) שבתורו עשוי להגביר את הקשיים להשיג תיאום כזה. ד״ר אדם שנער כתב בהרחבה על למה ראוי לשנות מן הכלל הקיים כבר היום. 

4. דוגמה קשורה לזו שהבאתי קודם היא זו: על פי התפישה המקובלת היום בעולם שנעדרת ממנו פסקת התגברות היא שעקרון האחריות המשותפת שחל על הממשלה מחייב את שריה להימנע מלהשמיע עמדות חולקות בפורומים שמעבר לדיונים הפנים ממשלתיים. לאחר קבלת פסקת התגברות, ומתוך מטרה ״לייקר״ את עלויות התיאום הפנימי בתוך הקואליציה הפרגמנטרית, תיאוריית ה-second best יכולה להצביע על הצורך בריכוך עמדה זו ופתיחת אפשרויות להשמעת עמדות חלקות מחוץ לממשלה מבלי שמימושן יביא להפרה של עקרון האחריות המשותפת. ראו בהקשר זה מאמר של פרופ׳ ברק מדינה ואוריה בארי שטוענים שיש לשנות את התפישה הנוהגת כבר היום.

5. בעולם שלפני פסקת ההתגברות זה היה אולי מוצדק פרשנות תכליתית מרחיבה שמאפשרת למתוח את גבולות הלשון ולהתאים חקיקה למציאות המשתנה. בעולם החדש שלאחר פסקת התגברות, תיאוריית ה-second best עשויה להציע שמוטב אולי לנקוט בפרשנות לשונית צרה שאינה נדרשת לשלב התכלית ואשר נמנעת מהתאמה חקיקתית דינמית באמצעות פרשנות, וזאת על מנת להגביר את העומס המוטל על מלאכת החקיקה (כך שדברי חקיקה יותר פרוזאיים או mundane יתפסו מקום ב-queue דברי החקיקה). 

כמובן שבכל זה אין כדי לומר שכל אחד מהפתרונות הללו הם רצויים באופן אבסולוטי מבחינתם של אלה שרואים בפסקת ההתגברות סכנה (אני, למה שזה שווה, אינני נמנה עמם) או שהעתיד שבו תחוקק פסקת התגברות אכן מתרגש עלינו (אני נותר ספקן). הדיון כאן גם מתעלם מאפשרויות אינטראקציה שונות בין הפתרונות השונים שמסבכים את ההערכה בדבר הרציות של כל אחד מהפתרונות הללו.

הנקודה שלי, אפוא, היא יותר אנליטית מפרסקרפטיבית: כשמתחילים לדמיין איך נראה עולם עם פסקת התגברות, אסור לשכוח את הלקחים האפשריים שמלמדת אותנו תיאוריית ה-second best.

לדמיין עולם עם פסקת התגברות: השלכות מתיאוריית ה-Second Best

המלצת קריאה: אהרונסון על הוראת משפטים

אני ממליץ לכל מי שיש לו זמן לעיין במאמר מצוין ומרענן של ד״ר אורי אהרונסון שפורסם לאחרונה בכתב העת מעשי משפט. המאמר קורא לשינוי המוקד התוכני של ההוראה בפקולטאות למשפטים בארץ מפסקי דין של העליון לפסקי דין של הערכאות הדיוניות והוא יצירתי גם משום שהוא מרשה לעצמו ״לדמיין״ איך הדברים ייראו אילו ההמלצות שהוא מעלה על הכתב תתקבלנה. בעיניי, ראויה לציון במיוחד ההצעה היפה של המאמר להפוך את הסילבוסים בהוראת המשפטים ״לאוסף גמיש של דוגמאות משתנות״ כך ש״מרצים שונים באותו קורס יכולים לבחור החלטות שונות, מתקופות שונות, מאזורים שונים ומהקשרים עובדתיים משתנים״.
המאמר מסתיים במשפט הבא שראוי לצטט במלואו:
״ביקשתי במאמר זה לשכנע שאף שאין לנטוש את בית המשפט העליון בהוראת המשפט, יש לחשוב מחדש על התפקיד של פסקי הדין שלו: הגיעה העת למהפכה קופרניקאית משלנו, שתזיז את בית המשפט העליון ממרכז היקום של החינוך המשפטי, ותמקם אותו, אחר כבוד, בהקשר ההולם את תרומתו למשפט ובזיקה ליתר השחקנים והמוסדות אשר מקיימים את המשפט לצידו, לאורו, או בצילו.״
דברים כדורבנות. אם יש לי תלונה אחת עיקרית* על המאמר זה הדבר הצנוע הבא: שהוא לא מספיק שאפתן ונמנע מלהגיע לקצה הלוגי של ההנחות שלו. מחויבות אמיתית למה שד״ר אהרונסון מכנה מתן ״הקשר הולם״ לבית המשפט העליון בהוראת המשפטים מחייבת לא רק לעבור להתמקדות בנעשה בערכאות דיוניות, אלא גם לחומרים נוספים שמקורם למשל בכתבי טענות ובמסמכים פנימיים בכנסת ובממשלה. אני גם כמובן בעד התפכחות יותר רחבה מהמעורבות של שופטים (ובמיוחד שופטי עליון) בעבודה האקדמית, כפי שכתבתי בעבר.
מכל מקום, אלה דברים רק בשוליים — קשה ולפעמים לא הוגן לבקש עוד ממאמר שעושה כבר עכשיו כל כך הרבה. הלוואי שנראה עוד מאמרים כאלה.
———————————–
* תלונה נוספת בשולי הדברים היא שאני הרבה פחות נלהב מהרעיון של להכניס בצורה יותר חזקה היבטים אמפיריים של המשפט לתוך הקורסים. לכך שני טעמים עיקריים: ראשית, משום שלדעתי המחקר האמפירי, בוודאי בתחום שבו אני עוסק שהוא משפט ציבורי, לא אחת מתמקד בשאלות הלא נכונות. שנית, משום שאני הרבה יותר ספקן לגבי התוקף של המחקרים האמפיריים שמתבצעים והאפשרות להכליל מהם (בהקשר זה אני מושפע מיון אלסטר).
המלצת קריאה: אהרונסון על הוראת משפטים

על מי הנטל לשאת ב״עלויות ההתפכחות״ מתקוות השווא על מעורבותו האפקטיבית של בית המשפט בשטחים? ֿמחשבות בעקבות מיכאל ספרד

עו״ד מיכאל ספרד טוען בטור חריף שפורסם לא נורא מזמן ב״הארץ״ שעורכי הדין בשירות המדינה היושבים (בין השאר) ״בחללי העבודה נטולי החן של משרד המשפטים המבוצר במזרח ירושלים, בחדרים הדחוסים של סיעות הקואליציה ושל הוועדות הפרלמנטריות במשכן הכנסת, ובלשכות המהודרות של שופטי בית המשפט העליון״ צריכים לחדול על אתר מלסייע לממשלה הנוכחית לקדם את המדיניות שלה בשטחים אשר עולה לדעתו כדי ״סיפוח ממש, משפטי וקבוע. סיפוח דה יורה.״ מר ספרד לא מציין מה המשמעות הקונקרטית של ההצעה שלו אבל אפשר להניח שהיא כוללת כנראה גם את החובה להתפטר משירות במערך המשפטי הציבורי אם וככל שאין דרך אחרת להימנע מלסייע לממשלה במימוש המדיניות הנוכחית שלה בשטחים.

ברור שהדברים של מר ספרד אינם מופנים לאותם פרקליטים ועורכי דין שסבורים כי אין כל פגם במדיניות הממשלה בהקשר זה או מעוניינים באורח אקטיבי לסייע בהגשמתה. מר ספרד מכוון את הדברים שלו אל אותם פרקליטים ועורכי דין בשירות המדינה על כל זרועותיה אשר כואבים, כמוהו, את מדיניות הממשלה ביחס לשטחי איו״ש. או — אם לא כואבים ממש — לכל הפחות סבורים שהיא איננה טומנת בחובה עתיד מוצלח יותר מבחינתה של מדינת ישראל או שיש איתה בעיות משפטיות מורכבות (ככל שזה נפרד מהשאלה בדבר עתידה של המדינה). 

מר ספרד הוא איש מרשים אבל אני חושב שהקריאה שלו בטור איננה מוצדקת ככל שהיא נוגעת למה שנראה לי שהוא עיקר המיקוד שלו: פרקליטים בשירות המדינה והממשלה, כמו פרקליטי מחלקת הבג״צים או היועצים המשפטיים בצה״ל, במערכת הביטחון באופן יותר כללי ובמשרד המשפטים. לכל הפחות, המציאות מורכבת יותר מאיך שמר ספרד מציג אותה. הבעיה העיקרית בטור של מר ספרד קשורה בהבנה המצומצמת מידי המשתמעת ממנו למושג אחריות ובחוסר ערנות למורכבות המאפיינת את עבודת עורכי הדין הממשלתיים. זה לא רק פרקליטי המדינה שהם ״פרקליטי הסיפוח והאפרטהייד״ אלא לאמיתו של דבר גם מר ספרד בעצמו והשופטים בבית המשפט העליון אף הם ״פרקליטים״ כאלה ובאופן שהוא אולי אפילו יותר בעייתי. אסביר.

מעגל הסיבתיות הוא הרבה יותר רחב ממה שמר ספרד מניח וכל השחקנים הרלוונטיים תלויים אלה באלה. "העבודה" של הפרקליטים בשירות המדינה בהקשר זה מתאפשרת נוכח ״העבודה״ המקבילה שעושה בית המשפט העליון אשר מפעיל ביקורת שיפוטית על החלטותיהם. ויותר מזה: ״העבודה״ של בית המשפט העליון מתאפשרת בתורה נוכח העובדה שפרקליטים כמו מר ספרד ממשיכים להגיש לו עתירות ולטעון שהתערבותו בעניין מוצדקת. כל זה מעלה את השאלה הבאה: אם כולם תורמים תרומה סיבתית לאותה הפרקטיקה, הנטל שצריכים להתמודד איתו אנשים שטוענים טענות דומות למר ספרד היא למה החובה צריכה לחול דווקא, או בראש ובראשונה, על הפרקליטים בשירות המדינה? מדוע מר ספרד עצמו פטור מן החובה לחדול מהגשת עתירות אם הוא תורם לקיום התנאים שמאפשרים אותן? ולמה זה לא שופטי בית המשפט העליון שצריכים להתפטר או לחלופין לחדול מלעסוק בתחום השטחים משום שהם נותנים יד להמשך מה שאפשר לכנות ״המעגל המרשע״? 

מר ספרד הוא כמובן לא הראשון לייחד את עורכי הדין בשירות המדינה ופרקליטי זכויות אדם אחרים אוהבים דרך קבע להפנות אצבעות מאשימות כלפיהם דווקא. אולם עד היום לא ראיתי ממי שמעלה ביקורת מעין זו התמודדות רצינית עם המורכבות הכרוכה בה. דרך אחת שנראית גם אינטואיטיבית להשיב לאתגר בהקשר זה היא להבחין בין סוג הפעילות שעושים הפרקליטים בשירות המדינה לשופטים ולעורכי הדין כדוגמת ספרד. כך למשל אפשר לומר שהאחרונים מנסים למנוע ולתקן עוולות ואילו השניים מייצרים אותן או מאפשרים אותן. אך ההבחנה הזו שמתבססת בליבתה על הרעיון שהפרקליטים בשירות המדינה הם כמי שרוחצים ידיהם בלכלוך וטינופת ושאחרים אינם עושים כך, לא עובדת עד הסוף. כמו שכל טיעוני ה-dirty hands נכשלים בד״כ משום שהם לא מתמודדים עם המציאות המורכבת יותר של עבודת גורמים ציבוריים, כך גם בענייננו. ההבחנה המוצעת בהקשר זה לא מתמודדת עם המציאות היותר מורכבת שמולה ניצבים הפרקליטים בשירות המדינה ואשר מתאפיינת לפחות בארבעת המאפיינים הללו:

(1) ספקטרום רחב: עורכי הדין בשירות המדינה אינם פועלים לייצג את מדיניות הממשלה או לייעץ לה רק בתחום השטחים (או בכל תחום אחר שבו פועלים עורכי הדין החברתיים החיצוניים שמפנים כלפיהם ביקורות) אלא גם בתחומים אחרים.

(2) תלות-הדדית בתוך הספקטרום וה-״לא״ כמוצר מוגבל: זה לא רק שהספקטרום שלאורכו משתרע העיסוק של המשפטן הציבורי הוא רחב. למעלה מכך: ההצלחות של עורכי הדין בשירות המדינה לאורכו ולרוחבו של הספקטרום הנושאי הרחב מבחינת הגשמת עקרון שלטון החוק, הגנה על זכויות אדם ועוד כיוצא באלה ערכים ועקרונות שלאנשים כמו מר ספרד כנראה אכפת מהם, עשויה להיות תלויה בנכונות שלהם לסייע למדינה ו״לבחור את הקרבות שלהם״. זאת לרבות אם המשמעות היא לייצג עמדות מסוימות ו״קשות״ יותר באחד מן העניינים הרלוונטיים בתוך אותו הספקטרום, ובענייננו — תחום השטחים. דרך אחרת להציג את אותה הנקודה היא לומר ש״הסיבולת״ של הפוליטיקה ללחצים מן הסוג המשפטי שנשמעים מפי עורכי דין ממשלתיים היא סוג של מוצר מוגבל והשאלה המורכבת היא כיצד נכון ״לפזר״ את הנכונות או הסיבולת הזו בתוך המתחם המלא של התיקים, הסוגיות או העניינים שמתעוררים בהקשר זה. אחרי הכל: המציאות הפוליטית היא שאי אפשר להגיד ״לא״ על כל דבר אלא צריך לבחור בחוכמה את ה״לא-ים״ על פני מנעד רחב של תרחישים ואחד האתגרים הקשים של עורכי הדין הממשלתיים היא לבחור את הפיזור הראוי.

(3) בלמים חלופיים: המאפיין השני שעליו עמדתי קודם מחדד מאפיין נוסף והוא שעורכי דין ממשלתיים לוקחים בחשבון שהם לא הבלמים היחידים לכל פעילות ממשלתית. קיימים גם בלמים אחרים שיכולים להביא לאותה תוצאה עצמה מבלי שעורכי הדין הממשלתיים יצטרכו ״לבזבז״ בהכרח את המשאבים היקרים (והמוגבלים) שלהם אשר יכולים להשיג ״טוב״ בסוגיות אחרות שבהן אין בלמים חלופיים בכלל או שהבלמים החלופיים אינם אפקטיביים. בלמים אלה יכולים להימצא למשל בפוליטיקה עצמה (נקודה שלמרבה הצער נוטים לשכוח) והם יכולים להימצא בערכאות השיפוטיות שבפניהן נדונים העניינים הרלוונטיים. וככל שההסתברות לכך שבלמים מעין אלה קיימים וככל עוד שההסתברות שהם יוכיחו את עצמם כאפקטיביים גדלה — כך קטן על פניו הצידוק מבחינת עורך הדין הממשלתי לבזבז את משאביו המוגבלים להגיד ״לא״ באותו עניין.

(4) ״קופסה שחורה״ לגבי הנזק הנמנע: מה שקורה בתוך החדרים האפרוריים של משרדי הממשלה הוא בדרך כלל קופסה שחורה. ואכן, עורכי הדין בשירות המדינה עשויים לפעול לבלום מופעים יותר רדיקליים של ההתנהגויות או הדפוסים שבגינן מוגשות העתירות ואשר להם עורכי הדין החיצוניים (והציבור בכלל) אינם עדים בכלל בשל אותה סודיות שאופפת את פעולת הממשלה.

התחשבות מלאה במאפיינים מורכבים אלה מראה למה הקייס של מר ספרד יותר קשה ממה שהוא מציג. כדי לשכנע, מה שמר ספרד צריך להראות זה או שעורכי הדין אינם מצליחים לבלום נזקים יותר חמורים בתחום השטחים, או שהלוגיקה שעל בסיסה הם פועלים בהמשך הגנה על עמדות המדינה — כושלת, בין משום שאין בלמים חלופיים אחרים לעבודת עורכי הדין הללו (בפוליטיקה או בבית המשפט) ובין משום שהתועלת המושגת בתחומים האחרים שבהם פועלים עורכי הדין הממשלתיים בטלה בשישים.

אולם מר ספרד לא ממש יכול להראות לנו את אף אחד מאלה בצורה משכנעת.

אנחנו לא יודעים מה סוג הנזקים האלטרנטיביים הנמנעים כתוצאה מפעילות עורכי הדין הממשלתיים — או לפחות צריכים איזשהו הסבר ללמה המניעה הזו היא שולית שאותו מר ספרד לא מציע. בדומה, אנחנו גם לא לחלוטין יודעים שהנזקים האחרים שעורכי הדין הממשלתיים מונעים כתוצאה מכך שהם נמנעים (אולי) מלבזבז את משאבי ה״לא״ שלהם בתחום השטחים הם בהכרח פחות משמעותיים מהנזקים של ה״כן״ שלהם בתחום השטחים. ומה למשל אם ה״לא״ ניתן לגבי תחומים שבהם עילות הביקורת השיפוטית הן פחות אסרטיביות ושבאופן כללי יותר אין ממש ״בלמים חלופיים״? הרי בתחום השטחים לפחות אנחנו יודעים שהנושאים ייבחנו במסגרת ביקורת שיפוטית, בין היתר נוכח עבודה של אנשים כמו מר ספרד, בעוד שאין לנו ערובה שכך יהיה בכל הקשר אחר בתוך הספקטרום הרחב שבו פועלים כאמור עורכי הדין הממשלתיים.

לכאורה אפשר היה לומר שאם הפרקליטים היו מכירים בכך שהמעורבות השיפוטית איננה באמת אפקטיבית והיא לא תוכל לבלום את המשך המדיניות הקיימת בתחומי השטחים, הרי שלא ניתן היה עוד להצדיק מנקודת המבט שלהם את הניסיון להשיג ״רווחים״ למטרות אחרות שהמשפט מבקש להשיג לאורכו של ספקטרום הפעילות הרחב שבו הם עוסקים. כלומר שהפרקליטים אינם יכולים להגיד לעצמם ״אנחנו נייצג את עמדת המדינה בתחום השטחים בסוגיה X וזה בסדר כי עשינו טוב בין היתר בעקבות כך בתחום Y או כי ריככנו את X מלהיות פעמיים X”. אלא שלא ברור למה מר ספרד מניח שהפרקליטים צריכים להגיד לעצמם כך בעוד שההתנהלות שלו, של עורכי דין שכמותו ובוודאי של בית המשפט איננה משקפת את אותה הכרה. אחרי הכל, כל אותם גורמים שמיניתי לא מציגים את עצמם כמי שמגישים עתירות וכמי שפוסקים בהן מתוך הכרה שהתועלת בכך היא שולית ביותר ושאין לה יכולת להפסיק את המשך המדיניות בהקשר זה. אדרבה: הפעולה שלהם נעשית מתוך תפישה שהמעורבות השיפוטית יכולה לבלום (לפחות) את מופעי השלטון היותר קיצוניים שהם פועל יוצא של מדיניות הממשלה. וכאן הנקודה הקריטית: ההתנהלות הזו של מר ספרד, של עורכי הדין שכמותו ובמיוחד של שופטי העליון היא בתורה שמשמרת את היכולת של פרקליטי המדינה להגיד לעצמם באופן סביר שאת ״הקרבות״ אפשר לפזר באופן יותר נרחב על פני מתחמי מדיניות שונים ולהמשיך לנסות לעשות ״טוב״ בשולי מדיניות אחרים או באותם שוליים עצמם (למשל באמצעות ״ריכוך״).

כשרואים את הדברים מהזווית הזו, שהיא לדעתי גם הזווית ההוגנת יותר ושלוקחת ברצינות את סביבת העבודה של פרקליטים בשירות המדינה, מה שמר ספרד, ואחרים כמוהו, למעשה מבקשים מפרקליטי המדינה הוא שהם ישאו ראשונים בנטל הכרוך בהתפכחות מהישגיה השוליים של מערכת המשפט בתחום השטחים וחוסר היכולת שלה להפסיק את משטר הכיבוש בתנאים הפוליטיים הקיימים. אין ספק כמובן שהפרקליטים יכולים להתפכח בעצמם, בין היתר משום שהם יכולים לחוש בתחושת מיאוס (אם להיות עדינים) מהעיסוק בנושא. יחד עם זאת, בעולם שבו שופטי העליון לא התפכחו וההתנהלות של מר ספרד ושל גורמים שכמותו משקפת חוסר התפכחות דומה, נדמה לי שלדרוש מהפרקליטים לשאת במחירים בהקשר זה לפני כולם אינה משקפת דרישה מוסרית ראויה. זאת, הן נוכח ההשלכות שעשויות להיות לכך מבחינת סיום עבודה (במיוחד, אגב, לדרגי ביניים בפרקליטות שמבחינתם שוק התעסוקה הוא פחות פלואידי) והן נוכח האפשרות שהפרקליטים משיגים כאמור רווחים רלוונטיים בשוליים אחרים של הפעילות שלהם.

מה שעולה מכל זה הוא שהנטל שאותו מבקש מר ספרד להטיל על הפרקליטים ועורכי הדין הממשלתיים צריך להיות מוטל על גורמים אחרים לגמרי. ביום שיתפטר שופט עליון (כמו שהצעתי בעבר) או שיחדול מר ספרד עצמו (או עורכי דין אחרים שכמותו) ליטול חלק במעגל הסיבתי הרחב שמאפשר את מניעת ההתפכחות, הקייס בהקשר זה יהיה לדעתי הרבה יותר חזק. 

בנקודה אחת לעומת זאת נראה לי שהטור של מר ספרד כן מסייע לחדד נקודה חשובה שראוי לשים במוקד הדיון כבר עכשיו. מנקודת מבטם של עורכי הדין הממשלתיים, זה דבר אחד להחליט להימנע מלבלום מדיניות מסוימת לגבי השטחים תוך הישענות על בתי המשפט ועורכי דין כמו מר ספרד שממשיכים ״לשחק את משחק״ הביקורת השיפוטית על השטחים. זה דבר אחר לגמרי לעשות זאת בהתלהבות ובמה שמר ספרד מכנה ״כישרון רב״. אכן, דרך חשובה לפרש את החששות שעליהם עומד מר ספרד היא שעורכי דין ממשלתיים צריכים לשקול היטב באיזה אופן הם מסייעים למדינה בכל הנוגע לתחום השטחים ובהחלט יכול להיות שיש גבולות לסוג השירות שראוי שהם ייתנו. אולי הם לא צריכים לעשות עבודה יותר מידי טובה; אולי גם הם צריכים לנסות לחשוב בצורה מושכלת על אימוץ עמדות שאמנם מאפשרות את המדיניות הממשלתית המבוקשת אך שקל יהיה לסגת מהן ולהפוך אותן בטווח הבינוני או אפילו הקצר. אולי הם צריכים לאמץ דווקא עמדות יותר קיצוניות כדי להקל על האפשרות של גורמים כמו מר ספרד להצביע על הקשיים והפרכות הטמונות בהן; ואולי חשוב שהם יתעקשו שהם מגנים על עמדה פלונית בתחום השטחים תחת מחאה ושזה נעשה תוך ״אשראי״ מפורש (כלומר שעורכי הדין יתעקשו ש״בפעם הבאה״ או במקרים נוספים הם לא יסכימו לשתף פעולה). מן הראוי שעורכי דין ממשלתיים גם ימשיכו לשאול את עצמם באופן תדיר האם העבודה שלהם אכן מייצרת תועלת בשוליים אחרים של הפעילות שלהם במקביל לכך שהיא מסייעת לאי שבירת מעגל ההתפכחות. 

הנקודה הזו נראית לי קריטית גם מסיבה נוספת. הבעיה בהקשר זה היא לא שעורכי דין שרואים את מדיניות הממשלה ביחס לשטחים באופן שלילי יתלהבו או ייתנו ייצוג ״יותר מידי טוב״ באופן מודע; הבעיה היא שהם יעשו את זה באופן בלתי מודע ומבלי משים. David Luban, פרופסור למשפטים באוניברסיטת ג׳ורג׳טאון בארה״ב ואתיקן מוביל, זיהה בצורה שהיא בעיניי משכנעת את הסיכון שחשופים לו עורכי דין בשירות הממשלה בהקשרים דומים (הדיון של לובן מתמקד בעורכי דין בממשל של טראמפ ויש מי שיטענו שהאנלוגיה לישראל היא בכלל לא מקרית). לובן מתאר את הקשיים שניצבים בפני עורכי דין ממשלה ״תוך כדי תנועה״ ואגב העבודה עצמה. עורכי דין כאלה, לפי לובן, עשויים להיות אמנם אנשי עיקרון ולהגיד לעצמם שהם לא יסכימו להקריב את ״העקרונות״ שלהם בעבודה. ואולם מה שקורה לאותם עורכי דין הוא שהם עשויים להתפתות להקריב את העקרונות שלהם יחסית בקלות בשל המציאות המורכבת שמאפיינת את העבודה שלהם. וכך מתאר לובן את העבודה של עורכי הדין הממשלתיים:

״The work is challenging and invigorating and cutting-edge. You see that many of the people you’re working with are decent and likable. You tell yourself that decent people like these wouldn’t do anything indecent. Gradually your moral compass aligns with theirs (and you don’t notice that theirs are simultaneously aligning with yours); and gradually all your moral compasses align with The Program. You develop team spirit, and you don’t want to let your team down by shirking; you can’t be a naysayer on everything. You lose your sense of outrage, which is, after all, a feeling we experience when we see something abnormal. Once the abnormal becomes routine, outrage fades.

And above all, you reassure yourself of your own decency because you can contrast yourself with the real radicals, the true believers. They’re right down the hall. In meetings, you try your best to mitigate the damage; you win a few of these fights and become heartened. But you lose more than you win, and your own sense of fair process—“I waged the good fight but lost fair and square”—leads you to acquiesce. You may even find yourself publicly defending the decision you opposed; at best, your duty of confidentiality seals your lips. Your degrees of freedom are radically constricted.״

מן הטעמים שציינתי קודם בקצרה, אני לא משוכנע שיש לנו די ראיות בשלב זה (קופסה שחורה, זוכרים?) לקבוע שהסיכונים מן הסוג שמתאר לובן הם כל כך משמעותיים באופן שצריך להביא למסקנה שאותה מקדם מר ספרד. נוכח האפשרות שפעילותם של עורכי הדין יכולה להיות מועילה ב״נטו״ נראה לי שצריך להיזהר לפני שמגיעים להערכות מהירות. בד בבד, אין לכחד שהסיכונים הללו שמזהה לובן הם אמיתיים לחלוטין. אדרבה: הם עשויים להיות תקפים ביתר שאת במדינת ישראל שבה אופיו של השירות הציבורי מביא לכך שהרבה מהנפשות המעורבות מכירות זו את זו זמן רב. בהתחשב בכך, הנטל המוטל על הפרקליטים כבר בשלב זה ובכלל הוא לחשוב על דרכים להתמודד עם הסיכונים הללו באופן מוצלח וללא לאות. כמתבוננים מבחוץ קשה לנו כמובן להעריך אם הם אכן עושים את זה; אבל דומני שהתפקיד העיקרי שלנו שאותו אנחנו יכולים למלא באחריות הוא להזכיר לפרקליטים בדיוק את זה. קריאות יותר דרמטיות להתפטרות עשויות אולי להיות מוצדקות באיזשהו שלב. אך בעולם שבו שופטי העליון ממשיכים לכהן ומר ספרד ושכמותו ממשיכים להגיש עתירות שמשקפות שהתקוות הן כביכול אינן תקוות של שווא, נראה לי שצודקים הפרקליטים השומעים לעצה של מורה הסייף של אריה מ״משחקי הכס״ לגבי מה שצריך לומר למוות שדופק בדלת ומבקש לגבות את החוב: Not today.

 

 

על מי הנטל לשאת ב״עלויות ההתפכחות״ מתקוות השווא על מעורבותו האפקטיבית של בית המשפט בשטחים? ֿמחשבות בעקבות מיכאל ספרד

על פוליטיקה של השוואות ו״הריסות יצרניות״

הימים האחרונים נדמים כימי שיא עבור המשפטן החוקתי ההשוואתי המעורב בנעשה בישראל. אחרי הכל, השיח הציבורי ממוקד כעת בשאלות כביכול רציניות לגבי המודל החוקתי הראוי למדינת ישראל. באופן תדיר נשמעות הצעות ליישום מודלים אלטרנטיביים מזה שלאורו אנחנו פועלים היום ואשר קיימים כביכול במשפט המשווה. גורמים שונים משתמשים בחשבונות הטוויטר שלהם בהאשטאגים כמו ״#המודל_הבריטי״ והמכון הישראלי לדמוקרטיה מפרסם סקירות משוות (מלוות בקריקטורות) שמראות בצורה מאוד אסתטית את ההבדלים ההשוואתיים.

את ההתלהבות הראשונית של המשפטן ההשוואתי מן הראוי לכבוש או לפחות לצנן בצורה משמעותית. הסיבה לכך היא לא רק, וגם לא בעיקר, שכל ההשוואות שנעשות בשלב זה בדיון הציבורי בישראל (ושאני נחשפתי אליהן) הן לכל הפחות חלקיות.* הסיבה העיקרית קשורה בפוליטיקה של מלאכת ההשוואות, הן באופן כללי והן בעידן הנוכחי שבו קיימת בישראל פולריזציה גבוהה בין ימין ושמאל.

באופן כללי הרי אנחנו יודעים שמתן עצות חוקתיות שמתיימרות כביכול להציג תשובות ״אובייקטיביות״ או ״נייטרליות״ לגורמים בעלי עניין פוליטי ואשר מבקשות להאיר את מה שהם לכאורה ה-best practices החוקתיים שקיימים בעולם, זה לרוב מלאכה שהיא חסרת תוחלת. העצה לגבי ה-best practice הרי לא יכולה אף פעם להתקבל "ככזה ראה וקדש" משום שהיא צריכה להיות מותאמת לנסיבות המקומיות הייחודיות שאין לגביהן — כמעט בהגדרה — ניסיון משווה או פרקטיקה מיטבית. נותני העצה גם מזוהים בעצמם עם מחנות פוליטיים שונים באופן שקל לקהל מקבלי העצות לבטל את המשקל שלהן ככל שהם לא מזדהים עם אותו הצד. ממילא אותו קהל יש לו אינטרסים פוליטיים משל עצמו אשר משפיעים על האופן שבו הוא כביכול ״קולט״ את העצה.

חוסר התוחלת מתעצם במיוחד בעידן הפוליטי הנוכחי בישראל שבו שני המחנות הפוליטיים כל כך לעומתיים זה לזה. כמו שציינתי בעבר, אנחנו חיים בישראל בימים אלה בעידן ה-gotcha שבו האפשרות לשכנע את הצד השני נראית מעטה מאוד ושבו הניסיון לשכנע הוא בעיקר סוג של תיאטרון או הצגה לחברי אותו המחנה הפוליטי. ממילא העידן הזה דוחק את כל הצדדים לטעון טענות דוגמטיות שנועדו בעיקר לספק סיגנלים של פניקה (ומהצד השני: התלהבות) שיספקו אנרגיות לקהלים הרלוונטיים. מהכיוון של השמאל, כיניתי בעבר את הטקטיקה הרטורית הזו ״דוקטרינת יועז״ (בגלגול האחרון של הדפוס הידוע, המכון הישראלי לדמוקרטיה מציין באופן תמוה כי חקיקת פסקת התגברות רחבה תהא לא פחות משמיטת ״אבן הראשה״ של המשפט החוקתי בישראל ו״הפיכת פסיקת בג״ץ להמלצה בלבד״).

בהינתן כל אלה, אני לא רואה טעם של ממש לתרום לדיונים הללו לגופם של דברים, כמו למשל להאיר בהרחבה (מעבר למה שעשיתי בהערת שוליים) את חוסר הדיוקים שמאפיינים את הדיון המתקיים לגבי מודלי הביקורת החוקתית הקיימים בעולם או את ההטיות השונות המאפיינות את אותו הדיון. בפוליטיקה הנוכחית במדינת ישראל, מוטב לשמור את האנרגיות לדברים אחרים או לשמר יושרה אינטלקטואלית (ככלל, אני בדעה שכאקדמאי העמדות הנורמטיביות שלי לגבי מה ראוי אין להן משקל ייחודי ושכל מה שאני יכול להצביע עליו באופן אחראי זה להגיד למה דברים בעולם הם מסובכים ולא פשוטים).

במקום זאת חשבתי לציין (באופן שכאמור לא צריך לעניין באמת אף אחד) למה אני מוצא את עצמי מבחינה פוליטית אדיש למדי לכל הדיון כולו, גם בהנחה שיהיה איזשהו שינוי בהסדרים החוקתיים הפועלים בישראל (אני, כמובן, מאוד ספקן שזה יקרה). הסיבה שלי קשורה בתיאור שנתן הכלכלן שומפטר שתיאר מצבים שבהם הריסה של הקיים יכולה להיות יצרנית (creative destruction). מנקודת המבט שלי, הסטטוס קוו הקיים לגבי ביקורת שיפוטית מעולם לא סיפק תוצאות משביעות רצון מבחינת המטרות שאכפת לי מהן. אני גם ספקן שבביקורת השיפוטית הצליח בית המשפט לבלום בצורה ממשית מציאות אלטרנטיבית. בעיניי בית המשפט בעיקר שירת את המטרות של האליטות השונות ששלטו במדינה לאורך שנותיו, השיג הצלחות מינימליות לגבי מטרות פרוגרסיביות מסוימות (ומוגבלות), והיום תפקידו בעידן הבין משטרי הוא בעיקר כמכריע במחלוקות פנים קואליציוניות. על רקע זה אני תוהה האם הריסת המצב הקיים לא תביא אותנו בעתיד למצב טוב יותר, שבו כל הקהלים הרלוונטיים מהמחנה הפוליטי שהוא כביכול ״שלי״ יתפכחו מהמחויבות שלהם לביקורת שיפוטית ויקדמו בצורות אלטרנטיביות פוליטיקה אחרת (זו זווית שכבר בחנתי מפרספקטיבה מעט שונה אם כי קשורה).

אינני טוען שהדרך הזו חפה מסיכונים; כמובן שאלה קיימים. אבל אולי שווה ליטול אותם מאשר לשמר את המצב הקיים? בשלב זה אני לא רואה סיבה משכנעת למה לא.  

* הנה רק דוגמה לאי דיוקים או לחלקיות של התמונה שמשרטטים שני הצדדים: מצד תומכי פסקת התגברות כביכול רחבה, לעיתים מצוין שמדובר ביישום של ״מודל קנדי״ בעוד שלמעשה המודל הקנדי של פסקת ההתגברות אינו חל על זכויות ״דמוקרטיות״ ומוביליות אשר לגביהן קיימת ביקורת שיפוטית מלאה. ראו סעיף 33(1) ל-Charter of Rights and Freedoms שמחריג במפורש זכויות בסעיפים 3-6 לצ׳רטר. ולדוגמה רלוונטית, ראו פסק הדין בעניין Sauve משנת 2002. מצד מתנגדי המודל הבריטי כביכול מצוין שבישראל אין שני בתי חקיקה ואין ועדה פרלמנטרית ייעודית. זה כמובן נכון אבל האנלוגיה שיכולה להיות יותר רלוונטית היא דווקא המודל המיושם בניו זילנד, אשר בה יש בית מחוקקים אחד ואשר בה אין ועדה פרלמנטרית מיוחדת כמו באנגליה אלא הליך מובנה שבו מעורב היועץ המשפטי לממשלה (שיש לו מעמד דומה לזה שנהנה ממנו היועץ המשפטי לממשלה בישראל). 

על פוליטיקה של השוואות ו״הריסות יצרניות״